Actualitat

Vés enrere

REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

REVISIÓ DE SOL·LICITUDS DE VISAT O REGISTRE I CERTIFICACIÓ D'INTERVENCIÓ PROFESSIONAL.

 

 

PROCEDIMENT DE REVISIÓ

Els aspectes generals que la documentació tècnica haurà de satisfer, son els següents:

 1. Que la documentació tècnica presentada al visat reuneix els requisits formals que li són propis, que defineix prou el seu objecte i compleix les condicions precises per dotar-lo de suficient aparença de viabilitat legal.

 2. Que és de la competència tècnica dels Arquitectes Tècnics excepte opinió en contra de l’Administració competent.

 3. Que compleix la normativa col·legial d'aplicació.

 4. Que s'ha justificat el compliment de la normativa específica aplicable amb la finalitat del treball.

Les intervencions professionals la documentació de la qual requerirà de revisió prèvia del cap de visats serà la següent:

 1. Estudis de seguretat i salut

 2. Estudi bàsic de seguretat i salut

 3. Projectes d’obres

 4. Projectes de legalització d’obres

 5. Expedients d’activitat

 6. Projectes de parcel·lació

 7. Projectes de reparcel·lació

 8. Memòries valorades

 9. Projectes de grues

 10. Projectes de bastida

El criteris de revisió seran els següents:

Pel que fa a la documentació tècnica:

 1. Es comprovarà que la documentació tècnica aportada reuneix els requisits formals que li són propis, que defineix prou el seu objecte i compleix les condicions precises per dotar-lo de suficient aparença de viabilitat legal.

 2. Que és competència professional de l’aparellador, l’arquitecte tècnic i enginyer d’edificació.

 3. Que s'ha justificat el compliment de la normativa específica aplicable

 4. La documentació tècnica completa

 5. Que la signatura de l’autor figura als documents pertinents.

Pel que fa a la documentació administrativa:

 1. Que la nota d’encàrrec està correctament complimentada i codificada

Quan el visat es realitzi de manera presencial:

Per procedir al visat de les intervencions el col·legiat haurà de d’entregar una còpia de la documentació tècnica i administrativa en format paper, al cap de visats per a la seva revisió. Aquesta còpia s’utilitzarà com a còpia d’arxiu del Col·legi. Aquesta còpia es presumeix autèntica.

Es procedirà al visat de les intervencions professionals quan l’informe del cap de visats sigui favorable, un cop revisada la documentació tècnica.

Per procedir al visat de les intervencions no indicades a dalt, el col·legiat pot iniciar directament l’inici de l’expedient. En aquest cas serà necessari igualment aportar una còpia de la documentació tècnica i administrativa en format telemàtic i paper, perquè quedi constància a l'arxiu del Col·legi. Aquesta còpia es presumeix autèntica.

Quan el visat es realitzi de manera digital:

Utilitzant l’espai del web, els col·legiat enviarà la documentació administrativa correctament complimentada i signada amb signatura digital vàlida, i la documentació tècnica necessària, també signarà mitjançant signatura electrònica vàlida.

Un cop revisada la documentació segons les mateixes especificacions indicades per al visat presencial, aquesta serà visada i retornada al col·legiat si tot és correcte, o en cas contrari, se l’indicaran les correccions necessàries per a dur a terme el visat.

 
 

Horari de revisió de documentació tècnica al Gabinet Tècnic
A partir de l'1 de setembre de 2010 : Dill.-Div de 09.00 a 13.00 h

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.