Actualitat

Vés enrere

Revisió dels documents de suport

Imatge decorativa

Teniu  a la vostra disposició, a l’apartat de recursos documentals del web, nous documents de suport tècnic. També s’ha revisat el contingut i s’han actualitzat altres ja disponibles.

S’ha incorporat una nova fitxa de residus simplificada per a la redacció de l’estudi de residus de construcció i demolició. En aquest cas s’ha revisat el funcionament i s’ha actualitzat el contingut al Reial Decret 210/2018. Tanmateix, i per evitar errors en la incorporació de dades, el mateix arxiu incorpora el document complert annex a la memòria d’obra o al projecte.

Dins l’apartat d’informes, podreu trobar una nova proposta d’informe tècnic d’amidaments de sòl i construccions, de suport a les sol·licituds de modificació de dades que els interessats puguin realitzar a cadastre.

Dins l’apartat de seguretat i salut, s’han revisat els continguts de l’estudi bàsic, l’estudi de seguretat i salut, la proposta d’avaluació de riscos i els documents de suport a la feina del coordinació de seguretat.

També s’ha revisat la documentació relacionada  amb la utilització de bastides tubulars i la documentació de suport a la direcció de la mateixa.

Trobareu també nova documentació dins l’apartat d’urbanisme. Es tracta de noves propostes per la redacció de projectes de divisió horitzontal i parcel·lació, segons el Decret  64/2014.

Recordeu que podeu realitzar les consultes, propostes o correccions al Gabinet Tècnic COAATT.