Actualitat

Vés enrere

SANCIONS I INFRACCIONS EN MATÈRIA DE CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

SANCIONS I INFRACCIONS EN MATÈRIA DE CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
 

Es produeixen les primeres sancions per falsejar la informació que recull el certificat d’eficiència.  La sanció és de 4.000 euros, i s’aplica perquè la qualificació energètica de l'habitatge unifamiliar subjecte a inspecció, va obtenir inicialment una lletra A, i una vegada revisat, va resultar ser un habitatge de "classe" C
 

A les inspeccions es comprova que el tècnic disposa de la titulació habilitant i es visita l'immoble certificat per comprovar que les dades recollides són certes
 

Cal recordar que el responsable de tenir el certificat d'eficiència energètica és el propietari, però l'encarregat del contingut i veracitat és el tècnic competent que ho signa.

La quantia de les sancions oscil•larà entre 300 i 6.000 euros, d'acord a la infracció

• Les infraccions lleus, amb multa de 300 a 600 euros.
• Les infraccions greus, amb multa de 601 a 1.000 euros.
• Les infraccions molt greus, amb multa de 1.001 a 6.000 euros.


Tercera. Infraccions en matèria de certificació de l'eficiència energètica dels edificis.
 

Constitueixen infraccions administratives en matèria de certificació d'eficiència energètica dels edificis les accions o omissions tipificades i sancionades en aquesta disposició i en la disposició addicional següent, sense perjudici d'altres responsabilitats civils, penals o d'altre ordre que puguin concórrer.
 

Les infraccions en matèria de certificació energètica dels edificis es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Constitueixen infraccions molt greus en l'àmbit de la certificació energètica dels edificis:
 

 1. Falsejar la informació en l'expedició o registre de certificats d'eficiència energètica.
   
 2. Actuar com a tècnic certificador sense reunir els requisits legalment exigits per ser-ho.
   
 3. Actuar com a agent independent autoritzat pel control de la certificació de l'eficiència energètica dels edificis sense comptar amb la deguda habilitació atorgada per l'òrgan competent.
   
 4. Publicitar en la venda o lloguer d'edificis o part d'edificis, una qualificació d'eficiència energètica que no estigui recolzada per un certificat en vigor degudament registrat.
   
 5. Igualment, seran infraccions molt greus les infraccions greus previstes en l'apartat 4, quan durant els tres anys anteriors a la seva comissió hagi estat imposada a l'infractor una sanció ferma pel mateix tipus d'infracció.

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.