Actualitat

Vés enrere

Subvencions a la rehabilitació 2019

Imatge decorativa
Des del passat 10 de juny, i fins al 20 de setembre de 2019 inclòs, és obert el termini de sol·licitud a les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial. Les subvencions van dirigides a edificis d’habitatges i habitatges unifamiliars aïllats o en filera.
 
Es podran acollir als ajuts sobre deficiències relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura horitzontal i vertical, els edificis acabats abans de 1996. A les subvencions per a la millora de les deficiències relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, i també la millora de l’eficiència energètica, els edificis acabats abans de 2007. I als ajuts per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat, qualsevol edifici, sense restricció d’antiguitat.
 
En tots els casos és requisit indispensable haver fet la ITE i haver sol·licitat el certificat d'aptitud de l’edifici.
 
Pel que fa a la data d’inici de les obres, les subjectes al règim de concurrència pública no competitiva, no poden haver- se iniciat abans del 7 de juny de 2019, i les sol·licituds subjectes al règim de concurrència pública competitiva no poden haver-se finalitzat abans de l'1 de gener de 2019.
 
Les bases reguladores aprovades a  la Resolució TES/1300/2019, determinen dues línies d’actuacions subvencionables, una primera dirigida a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat, i una segona enfocada al foment de la conservació, i la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat. 
 
En el cas de la primera línia, es distingeix entre la tipologia d’edifici i la d’habitatge unifamiliar. La línia dos diferencia les patologies detectades a la inspecció tècnica de l’edifici importants, greus o molt greus, i les lleus o sense deficiències
 
Es consideren actuacions subvencionables les següents:
 
LÍNIA 1
 
Edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva:
 
 • La millora de l'envolupant tèrmica de l'edifici per reduir la demanda energètica de calefacció o refrigeració
 • La instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic.
 • La instal·lació d'equips de generació o que permetin la utilització d'energies renovables, com l'energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia, que redueixin el consum.
 • La millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions comunes d'ascensors i il·luminació, de l'edifici o de la parcel·la.

* La reducció en aquest quatre primers casos ha d’oscil·lar entre el 20 % i el 35 % segons la zona climàtica.

 • La millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin l'estalvi d'aigua, o la implantació de xarxes de sanejament separatives a l'edifici.
 • La millora o condicionament d'instal·lacions per a l'adequada recollida i separació dels residus domèstics. 
 • Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres de protecció contra el soroll.
 • Les actuacions que fomentin la mobilitat sostenible, com ara la instal·lació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments o l'adequació de zones i instal·lacions d'aparcaments de bicicletes.
 • Les instal·lacions de façanes o cobertes vegetals.
 • La instal·lació de sistemes de domòtica i/o sensorials.
 • Les que millorin el compliment dels paràmetres establerts al DB-HS de salubritat o que permeti reduir la concentració de radó a nivells inferiors a 300 Bq/m3
 
Habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera:
 
 • La millora de l'envolupant tèrmica de l'edifici per reduir la demanda energètica de calefacció o refrigeració.
 • La instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic.
 • La instal·lació d'equips de generació o que permetin la utilització d'energies renovables, com l'energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia, que redueixin el consum.
 • Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres de protecció contra el soroll.
 • Les que millorin el compliment dels paràmetres establerts al DB-HS de salubritat o que permeti reduir la concentració de radó a nivells inferiors a 300 Bq/m3.
 
LÍNIA 2
 
Actuacions subvencionables de conservació amb relació a aquestes actuacions, el resultat de l'IITE ha de ser amb deficiències importants, greus o molt greus:
 
 • Les deficiències relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura horitzontal i vertical, incloent- hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, i les instal·lacions d'electricitat, fontaneria i sanejament existents a l'edifici.
 • Les deficiències relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, incloent-hi els treballs d'eliminació d'amiant.
 
Actuacions subvencionables per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat amb relació a aquestes actuacions, el resultat de l'IITE pot ser amb deficiències o sense:
 
 • La instal·lació d'ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat.
 • La instal·lació d'elements d'informació o d'avís, com senyals lluminosos o sonors.
 • La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com videoporters i anàlegs.
 • La instal·lació domòtica i d'altres avenços tecnològics per afavorir l'autonomia de les persones grans o amb discapacitat.
 • Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts al document bàsic del CTE DB- SUA.

 

Legislació de referència

Resolució TES/1300/2019, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial.

Resolució TES/1530/2019, de 4 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2019

 
 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.