Actualitat

Vés enrere

Valoració de les despeses professionals

Imatge decorativa
Els antics honoraris orientatius ajudaven als tècnics a determinar les seves tarifes i als clients a tenir un criteri solvent amb el què comparar-les. Es disposava d’una eina compensada i eficient a l'hora de poder presentar una proposta d'honoraris. No obstant això, la Llei 2/1974, sobre Col·legis Professionals, en el seu text consolidat de data 7 de juliol de 2012, en el seu article 14 els elimina: "Els Col·legis Professionals i les seves organitzacions col·legials no podran establir barems orientatius ni qualsevol altra orientació, recomanació , directriu, norma o regla sobre honoraris professionals", el que ha impedit i impedeix que els Col·legis puguin prestar aquest servei, sota risc de sanció per part de la Comissió Nacional de Mercat de la Competència.
 
És a partir de llavors quan cal més que mai avaluar quins són els costos en què incorrem per poder tenir una base sobre la qual aplicar un marge i donar a conèixer així un preu mínim pels nostres serveis. 
 
Per tal d’avaluar els costos professionals podeu utilitzar una senzilla eina on s'enumeren els costos més habituals d'un professional amb l'ajuda d'una sèrie de taules. Aquesta enumeració no limita altres costos o despeses, i s'ha d'adequar al cas concret de cada professional. Es divideix en dos apartats:
 
1. Costos professionals: són aquells que haurem de pagar pel simple fet d'oferir els nostres serveis i desenvolupar correctament la nostra feina. Són les quotes d'autònoms o Premaat, impostos, assegurances de responsabilitat civil, lloguers, consumibles, despeses col·legials i inversions (ordinadors, equips de mesura, formació).
 
 
2. Cost personal: caldrà decidir quin és el salari anual que esperem percebre pel desenvolupament de la nostra activitat professional i, en el cas que comptem amb col·laboradors per realitzar les adreces de l'Execució Material de les obres, incloure també els imports amb ells pactats.
 
 
Totes aquestes despeses, tant professionals com de personal, s'han d'estudiar per a cada cas i per a cada any, ja que segur que variaran d'un exercici a un altre i caldrà ajustar-les, definint per a cadascun la despesa anual que suposa. Així obtindrem la quantitat de diners que, com a mínim, necessitem ingressar per desenvolupar el nostre treball.
 
També es poden incorporar les despeses fiscals derivades d’incloure un sou propi a les despeses mensuals i també altres derivats directament de l’activitat.
 
 
Un cop tenim definides les nostres despeses econòmiques, hauríem de fer servir aquesta quantitat per esbrinar a quin preu cobraríem una hora del nostre treball en funció de la dedicació que estimem. Normalment, si fos jornada completa considerarem 8 hores al dia, 5 dies a la setmana i 11 mesos any descontant un mes de vacances, tot i que s'ha d'ajustar a la situació concreta de cada professional.
 
 
El cost de cada hora de la nostra feina és un valor molt important, ja que ens servirà de base per a poder obtenir un preu per les intervencions que ens contractin. Amb el càlcul que hem fet, ja sabem que cada hora de la nostra feina ha de sortir, com a mínim, a aquesta quantitat perquè cobreixi les despeses.
 
La segona part en la valoració de la nostra oferta d'honoraris és conèixer quant de temps anem a emprar en realitzar aquest treball. No és una tasca senzilla, tot i disposar d’experiència de conèixer quant ens costa desenvolupar cada treball, però cal fer una estimació considerant tots els temps que anem a emprar.
 
 
Per exemple, per a la valoració d'una direcció d'obra caldrà tenir en compte el temps que emprarem a estudiar el projecte, en reunions prèvies amb promotors, altres tècnics i contractistes; visites prèvies a l'emplaçament, desenvolupament de documents, temps que emprarem en cada visita, incloent desplaçaments; multiplicat pel nombre de visites que tenim previstes realitzar en funció de la durada estimada de l'obra, temps de treball posterior a cada visita, temps que emprarem en tancaments d'obra, visites posteriors per repassos, etc.
 
Tots aquests temps els sumarem per poder aplicar el preu per hora que tenim de base, el que sumat als costos directes propis de l'obra,¨despeses de desplaçaments, consumibles, visats, etc., obtindrem un import mínim a cobrar que ens permeti complir amb els nostres objectius econòmics.
 
A diferència del que es pugui pensar, aquest import que hem obtingut no és el nostre benefici, sinó el mínim per cobrir despeses, així que ara caldria considerar aplicar un marge de seguretat per preveure que possibles imprevistos, que puguin sorgir en la intervenció, requereixin un increment de dedicació i un marge de benefici, que és el marge comercial de la nostra activitat professional.
 
   
 
Des d'un punt de vista més subjectiu, es podrien ajustar els honoraris en funció del tipus de client, el tipus d'obra, els riscos possibles, etc.
 
Després d'haver determinat el valor de la nostra actuació és necessari plasmar-ho en un pressupost. Una oferta que s'enviarà al client per a la seva aprovació, però que no ha de limitar-se únicament a plasmar un preu, sinó també a establir unes condicions sota les quals aquesta intervenció costa el que s'ha valorat.
 
Alguns dels factors que cal definir perfectament en una oferta d'honoraris són els següents:
 
1. Limitació de temps: Si has calculat uns honoraris per a una durada d'intervenció concreta, has d' ajustar-te a aquest temps, o potser una mica més en funció del risc, però no pot allargar-se de manera descontrolada. Per tant, és aconsellable establir aquest límit temporal, i aplicar un recàrrec per cada mes addicional de treball, que s'ha de correspondre amb el cost que et suposi més el marge que consideris.
 
2. Definir el treball a realitzar: Cal delimitar perfectament quina és la intervenció ha realitzar i quins són els treballs que queden inclosos, de manera que qualsevol treball addicional haurà de ser facturat a part. És convenient en aquest punt valorar un pressupost/hora per poder objectivar l'import d'aquests treballs addicionals a facturar, o bé indicar que qualsevol treball addicional serà valorat a part, previ a la seva execució.
 
3. Establir formes de pagament: Cada quan has de facturar? Quins imports? Per quins mitjans de cobrament? Quant de temps s'estableix per rebre el pagament, després d'emetre la factura, perquè no es consideri impagament? Totes aquestes qüestions i alguna més han de quedar plasmades en l'oferta d'honoraris perquè es pugui reclamar qualsevol tipus d'impagament, ja que aquest document serà essencial per a la reclamació.
 
4. Condicions per abandonar la intervenció: Cal definir-les per quedar protegit en cas que la persona que et contracta incompleixi les condicions pactades, o bé que et suposi un risc inassumible, o que els terminis es demorin, o altres circumstàncies en què pot arribar a ser preferible abandonar que seguir. Recorda que estàs exercint una professió amb riscos tant civils com penals.
 
I sobretot, mai iniciïs una intervenció sense tenir tancades i signades les condicions de la teva feina.
 
Finalment i per a complement una oferta es pot incloure la següent documentació:
 
- Títol/s, especialitats i breu currículum professional, Certificat de Col·legiació o Certificats d'assegurança de responsabilitat civil.
 
Per tal de facilitar l’elaboració de propostes d’honoraris professional podeu utilitzar l’eina en format excel que trobareu a l’espai d’ "Àrea Tècnica" del web apatgn, a l'apartat "Recursos documentals" - "Rehabilitació i Obra nova".
 
** Aquesta informació s’ha extret del quadern “Estándares para la Dirección de la Ejecución de la Obra” elaborat pel CGATE.**

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.