Actualitat

Vés enrere

Verificació del Pla de Seguretat i Salut

imatge decorativa
El Pla de Seguretat i Salut s’elabora en aplicació de l’estudi de seguretat (ESS) o l’estudi bàsic de seguretat (EBSS) associat al projecte d’edificació i és el document on s’ha de verificar un procediment acurat de les mesures de seguretat adoptades en les diferents fases del procés constructiu i els responsables de la seva supervisió (recurs preventiu). En el cas d’obres on no hi ha un EBSS o ESS, perquè no es requereixi l’elaboració d’un projecte, es recomana la seva creació quan els treballs es refereixin a alguna de les categories definides a l’annex  II del RD 1627/1997.
 
El coordinador de seguretat o la direcció facultativa són el responsables de revisar i aprovar el Pla de Seguretat i Salut i, si les hagués, les successives actualitzacions. 
 

El Pla de Seguretat i Salut s’ha d’aprovar abans del començament de la fase d’obra que contempla. En el cas d’obres de l’administració pública, el coordinador de seguretat emetrà, si fos oportú, un informe positiu que juntament amb el Pla s’elevarà per a la seva aprovació a l’administració pública que hagi adjudicat les obres.

Cada contractista principal elaborarà un Pla de Seguretat i Salut on es contemplin la fase o fases d’obra que executarà o subcontractarà. Les subcontractes s’adheriran al Pla elaborat pel contractista principal.
 
El contingut del Pla de Seguretat se’n deriva de l’estudi de seguretat del projecte d’edificació i el seu contingut mínim s’inclou al Reial Decret 1627/1997, on s’indica que haurà de contenir:
 
  • Memòria descriptiva
  • Plec de condicions particulars
  • Documentació gràfica
  • Amidaments i pressupost
 
Memòria descriptiva
 
La memòria descriptiva ha de considerar les condicions de l’entorn, els serveis afectats i els accessos i especificar la senyalització. Ha de recollir a l’equip tècnic (direcció facultativa, encarregats, caps d’obra) i identificar al recurs o recursos preventius (nom, DNI i categoria professional). A més d'especificar els serveis sanitaris i comuns dels que disposarà l’obra en funció del nombre de treballadors.
 
La memòria ha de descriure amb detall els processos i les proteccions, col·lectives o individuals, necessàries per a eliminar, controlar o reduir els riscos especificats al Pla. És imprescindible que els processos especifiquin quin tipus de protecció col·lectiva s’utilitzarà, quan i com es col·locarà, quines proteccions individuals s’utilitzaran per a la seva col·locació, com es resol la transició d’una empresa que surt i una altra que entra si cadascuna utilitza les seves proteccions, etc.
 
És necessari que el Pla sigui concret, o que es revisi i es realitzin aprovacions parcials, a mesura que evoluciona i coneixem les empreses que es van incorporant.
 
Plec de condicions particulars
 
El plec de condicions particulars ha d’incloure les normes legals i reglamentàries d’aplicació a les especificacions tècniques pròpies de l’obra. També ha de contemplar les especificacions en relació a les característiques, utilització i conservació de màquines, eines, sistemes i equips preventius presents a l’obra.
 
Documentació gràfica
 
La documentació gràfica ha de facilitar la comprensió de les mesures preventives especificades a la Memòria. És necessari doncs que el contingut de la documentació gràfica coincideixi amb el de la Memòria.
 
Amidaments i pressupost
 
L’amidament inclourà tots els aspectes especificats a la memòria: instal·lacions provisionals, senyalització, proteccions col·lectives, proteccions individuals, primers auxilis i altres serveis indicats a la memòria. L’amidament i valoració econòmica indicada al Pla de seguretat serà igual o superior a la recollida a l’Estudi de Seguretat i Salut.
 
 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.