Vés enrere

CFO signat, obra finalitzada

Imatge decorativa
Controlar tot el que succeeix al voltant del desenvolupament d’un treball professional no és del tot possible, i més quan hi ha terceres persones involucrades en el treball en qüestió (promotor, constructor, treballadors,...).
 
Els errors o equivocacions involuntaris estan presents en el dia a dia, i, generalment, la bona fe per a solucionar-ho també, però no sempre és així de fàcil, ja que s’ha de tenir en compte en quina fase es troba l’obra i vigilar les possibilitats de tenir responsabilitats.
 
Per això,
 
Durant l’execució de l’obra:
 
Cal extremar el control de l’execució material de determinades partides que poden ser susceptibles a què en un futur puguin sorgir patologies i danys majors.
 
Cal documentar tot el que sigui possible. És a dir, les ordres que es donin s’han de fer constar/escriure al Llibres d’Ordre/ Obra/ Actes de visita, documentant l’evolució  de l’obra i les incidències, si s’escau. I és necessari:
 
• Que el Llibre d’Ordres/ Obra/ Actes de visita sigui signat per tots els interessats.
 
• Assegurar-se que les ordres arribaran a la persona que les ha d’executar.
 
• Assegurar-se que s’han subsanat els errors amb les ordres donades. I si no s’ha fet, fer-ho constar al Llibre d’Ordres/ Obra/ Actes de visita i fer un seguiment fins que se subsanin.
 
• És important fer un bon reportatge fotogràfic, vídeo, etc, de tot del que s’ha fet i dit, especialment de les partides que queden ocultes. Les noves tecnologies ajuden molt i faciliten dur-ho a terme.
 
Signat el CFO:
 
Però encara hi falten coses a fer:
 
• Cal fer informe/inventari de tot el que resta a fer o desperfectes a subsanar i adjuntar-lo amb el CFO signat.
 
• Fer-ho constar a l’acta de recepció de l’obra.
 
Si sorgeixen problemes/patologies a l’obra:
 
• Verbalment es poden manifestar les possibles solucions, atenent que qualsevol acció pot incórrer en responsabilitat.
 
• Tenir en compte que si es fan al·lusions escrites i/o informes (e-mail, whatsapp,...) sobre l’estat de l’obra o patologies constructives, aquesta documentació després es pot utilitzar per interrompre prescripcions o per donar per certa la responsabilitat del tècnic.
 
• Si es rep alguna reclamació escrita (via email, whatshapp, convocatòria de reunió per parlar del tema, burofax, demanda,...) sol·licitar assessorament i comunicar-ho immediatament a la companyia asseguradora abans de fer cap actuació.