Vés enrere

Convocatòria de subvencions del Programa de foment del parc d´habitatges de lloguer o cessió d´ús

imatge decorativa

La convocatòria va dirigida a les promocions d'habitatges de nova construcció, les promocions d'habitatges procedents de la rehabilitació d'edificis i les promocions d'habitatges amb obres en curs paralitzades que es reprenguin per a la seva finalització, sempre que es qualifiquin com habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer o cessió d'ús en règim general, durant un termini mínim de 25 anys, i que disposin de la corresponent resolució de qualificació provisional obtinguda amb anterioritat a la publicació de la convocatòria de subvencions.

 

A efectes de càlcul de la subvenció, s'inclou el cost del sòl, de l'edificació, despeses generals, informes preceptius, el benefici industrial i qualsevol altra despesa necessària, sempre que tots s'acreditin degudament. Queden exclosos impostos, taxes i tributs.

Els habitatges s'han de destinar a lloguer o a cessió d'ús, per un termini mínim de 25 anys. Les rendes o quotes de cessió màximes permeses durant la vigència de subjecció al règim de lloguer seran d' entre 2,62€/ m²  i 7€/ m².

La superfície útil dels habitatges de la promoció no pot superar els 90 m², en el cas de ser construïts en qualsevol dels municipis inclosos a l'annex del Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla pel Dret a l'Habitatge, i de 120 m², a la resta de municipis. Aquesta superfície es computa d'acord amb el que estableix la normativa sobre condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

En el cas que l'habitatge tingui espais exteriors construïts d'ús privatiu, es podrà incloure, a l'efecte del còmput de superfície protegida dels habitatges amb protecció oficial, la meitat d'aquests espais, fins a un màxim del 10% de la superfície útil interior.

Els habitatges poden disposar d'annexos vinculats que no superin els 12,5 metres quadrats de superfície útil, en cas d'aparcament per a cotxes; els 2,5 metres quadrats de superfície útil, en cas d'aparcament per a motocicletes; i els 8 metres quadrats de superfície útil en cas de trasters.

Poden ser construïts en sòls sobre els quals el promotor exerceixi qualsevol dret que l'habiliti a construir-hi.

La promoció haurà de disposar en fase de projecte, com a mínim, de l'etiqueta del certificat d'eficiència energètica B emesa per l' ICAEN, que caldrà mantenir en el moment de la certificació energètica definitiva.

Les quanties de les subvencions són:

  • Directa, proporcional a la superfície útil de cada habitatge, de fins a un màxim de 350 € per metre quadrat de superfície útil de l'habitatge: La quantia màxima de la subvenció no podrà superar el 50% de la inversió de l'actuació, amb un límit màxim de 36.750 euros per habitatge.
  • Directa, proporcional a la superfície útil de cada habitatge, de fins a un màxim de 300 € per metre quadrat de superfície útil de l'habitatge: La quantia màxima de la subvenció no podrà superar el 40% de la inversió de l'actuació, amb un límit màxim de 31.500 euros per habitatge.