Actualitat

Vés enrere

Accés a normes AENOR

imatge decorativa
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha subscrit un conveni amb AENOR per tal que tots els col·legiats pugueu tenir accés de manera gratuïta a una col·lecció de més de 2.000 normes UNE recollides als reglaments més significatius del sector de l’edificació.
Per aquest primer any, i degut a començar la subscripció amb l’any ja avançat, s’ha acordat amb AENOR ampliar el número de normes a les que es tindrà accés, així i com el número de connexions simultànies permeses. 
 
Reglaments disponibles:
 
- Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT)
 
- Código técnico de la edificación (CTE)
 
- Instalaciones térmicas en edificios (RITE)
 
- Distribución y utilización de combustibles gaseosos
 
- Reacción y resistencia al fuego de materiales de construcción
 
- Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior
 
- Real Decreto 1513/2005 evaluación y gestión del ruido ambiental
 
- Real Decreto 286/2006 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
 
- Real Decreto 1367/2007, zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
 
- Reglamento de productos de construcción
 
 
L’accés es realitza mitjançant el número nacional del col·legiat i el seu DNI, a través del següent enllaç: http://www.cgate-coaat.com/aenor/Aenor.asp