Avís Legal

Avís Legal

 

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El Col·legi d' Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona (COAATT) (apatgn.org) és propietari dels noms de domini i pàgines en Internet que s’accedeix des del domini www.apatgn.org.

El present Avís Legal regula l’ús del lloc web www.apatgn.org i la navegació per aquest lloc del qual és propietari el COAATT atribueix la condició de l’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en el qual es poden produir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web d’acord amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, l’ús del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant el COAATT o davant tercers, de qualsevol dany i perjudici que es poguessin ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de dita obligació.


2. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic s'informa que és una corporació professional de dret públic, el domicili de la qual es troba a Tarragona, Rambla del President Macià 6 (CP 43005), NIF Q4375003C, i que els seus Estatuts són aprovats per la Resolució JUS/107/2009, de 26 de gener, pel qual, havent comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatus del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 3 de febrer de 2009.

Per comunicar-se amb el COAATT, té a la seva disposició diferents mitjans de contacte que són els següents:

Email: dpd@apatgn.org
Telèfon: 977 21 27 99 ext. 113

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el COAATT es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.


3. ACCÉS DELS USUARIS AL LLOC WEB I CONDICIONS D’ÚS

Las pàgines del COAATT, poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d'aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció, previ compliment del corresponent formulari.

- Copyright, apatgn 2004. Col·legi d' Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona. Tots els drets reservats.

- El contingut d'aquestes pàgines web està subjecte allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.

- El contingut d'aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, fotografies, gràfics, imatges, fitxers, icones, etc), tecnologia, software, estructura, disseny gràfic, codis de font  i forma de presentació, així com els programes d'ordinador utilitzats per la seva creació i posterior funcionament, són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular i propietari el COAATT o alguna de les seves entitats participades, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

- D’acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual, el contingut d'aquest lloc web resta prohibit la reproduir, modificar, distribuir, comunicar públicament, emmagatzemar i qualsevol altre acte sense autorització prèvia del COAATT 

- L’usuari garantitza l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al COAATT i serà l’únic responsable de totes aquelles manifestacions falses o inexactes que realitzi.

- L'ús indegut del contingut d'aquest lloc web podrà ser considerat una infracció a les normes reguladores del copyright.

- Els usuaris han d'abstenir-se d'obtenir o d'intentar obtenir els continguts de la web del COAATT utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o els que siguin indicats per aquest efecte en las pàgines web on es trobin els mateixos.

- L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix el COAATT a través d’aquest lloc web i a no utilitzar-los per a, entre altres:

a) Difondre continguts, delictius, violent, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b) Introduir en la xarxa virus informàtic o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del COAATT o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a llocs web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el COAATT presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del COAATT o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com de violar la confidencialitat de la informació del COAATT o de tercers.

e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, o almenys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o d’allò resulti legalment permès.

g) Recopilar les dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venta o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
- Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin en aquest lloc web són propietat del COAATT, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

- Les imatges, logotips i marques que es troben en aquest lloc web són propietat dels seus respectius propietaris i estan, o poden estar, subjectes a drets i/o llicència d’ús. La resta de publicacions, elements gràfics i continguts són propietat del COAATT. 

- L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre COAATT i el propietari del lloc web amb la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del COAATT dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al COAATT. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a l’home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix, haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el COAATT, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic.

- El COAATT no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni els materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base els mateixos.


4. LIMITACIÓ RESPONSABILITAT

- Aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que garantir planament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat. 

- El COAATT està exclòs, fins a on permeti l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classes dels continguts transmesos, difosos, emmagatzematge, llocs a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres El COAATT no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, l’ús del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i com a exemple, el COAATT no es fa responsable de les actuacions de tercer que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

- El COAATT, declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no essent responsable, en particular, de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d'aquesta pàgina web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

- Tampoc pot fer-se responsable al COAATT de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l'ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d'un enllaç en aquesta pàgina és exclusivament informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. El COAATT no garantitza ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat enllaçats; ni suggereix, ni invita ni recomana la visita dels mateixos, i per tant no es fa responsable del resultat obtingut, ja que la decisió d'utilitzar l'enllaç queda subjecte a la voluntat d'aquests últims.

- El COAATT no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

- En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directa o indirectament accessible a través d'aquesta pàgina no pot ser considerada un consell professional, declinant al COAATT tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirectament relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d'aquestes informacions.

- La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, el COAATT no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

- El COAATT no es responsabilitza de les diferències que puguin existir entre els documents originals continguts en publicacions oficials i la seva versió electrònica carregada en aquesta web, ja que aquestes últimes tenen exclusivament caràcter informatiu

- El COAATT es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació


5. SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la website de www.apatgn.org contenen la possibilitat de contractació per internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i l’acceptació obligatòria de les Condicions Generals de Contractació establertes a tal efecte pel propietari.


6. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan precisem obtenir informació per part seva, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de manera expressa. Les dades recollides a través de formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un Registre d’activitats de tractament, del qual és responsable el COAATT. El COAATT tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 de la Unió Europea, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

El COAATT es compromet a no cedir, ni vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, el COAATT cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb la normativa vigent.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i altres drets que poguessin correspondre-li dirigint-se a tal efecte a l responsable de la web a través del següent email: dpd@apatgn.org identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.

El COAATT adopta els nivells de seguretat corresponent, segons els requeriments de la normativa aplicable. No obstant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

El COATAT podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookies o s’adverteixi la mateixa.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través dels enllaços a llocs web que no pertanyen a la nostra entitat, el COAATT no es farà responsable de les polítiques de privacitat de dits llocs web ni de les coolies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra en remetre únicament les comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre i/o que puguin resultar del seu interès.

Si prefereix no rebre aquest missatges per correu electrònic li oferim a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, en conformitat amb el que està disposat en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.


7. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el supòsit de què qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixin fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al COAATT identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

El COAATT es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o incompliment de les seves obligacions.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del COAATT, serà d’aplicació la legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals de Tarragona (Espanya).


8. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic  instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com a una guia sense propòsit de validesa legal.

 

9. NAVEGACIÓ ANÒNIMA A TRAVÉS DEL WEB

El Col·legi d' Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona, entitat titular del website apatgn.org, només obté i conserva dels visitants de la nostra web la informació establerta en el format comú d'arxiu de registre de NCSA.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.


10. GENERALITATS

- El COAATT es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut dels Avisos Legals d'aquest lloc web. Per tant, i per un correcte ús del mateix, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

- La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. El COAATT no serà en cap cas responsable del resultat obtingut mitjançant els citats enllaços hipertextuals.


11. REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL DESPATXAT I L'OFICINA VIRTUAL A INTERNET DEL COAATT

La irrupció de les TIC en tots els àmbits de la societat provoca l'aparició de noves formes de prestació i encara més, de nous serveis. Els Col·legis professionals en general i el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona en particular no poden quedar al marge d'aquesta realitat. 

Amb aquest objectiu, el present Reglament de funcionament pretén complementar els manuals d'ús de les aplicacions DESPATX AT i OFICINA VIRTUAL a Internet en tot aquests aspectes generals de l'àmbit electrònic i particulars dels sistemes informàtics que els hi donen suport.

El Reglament esta format per 17 articles, una norma addicional, una final i els annexes amb els formularis normalitzats. 

Consultar Reglament en format PDF: 


12. FORMULARIS DE CONTACTE

Per complir amb els requeriments de la Protecció de Dades, en els formularis de contacte a on es recullin les dades personals, el client haurà d’introduir les seves dades al formulari i abans d’enviar haurà de marcar expressament l’acceptació de la Política de tractament de dades, com l’exemple que hi ha a continuació:

[ ] He llegit i accepto Política tractament dades

PÒLITICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES. Acceptació i consentiment.

D’acord amb l’establert en el REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 679/2016 DE L’UNIÓ EUROPEA, (RGPDUE), vostè ha consentit que les seves dades siguin recopilades i tractades pel COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA, amb la finalitat de prestar-li els serveis acordats i gestionar les feines administratives, comercials i fiscal/comptables que d’ella es derivin, tal com indiquem en la informació detallada sobre protecció de dades. També li podran ser remeses comunicacions sobres les nostres activitats i serveis que puguin ser del seu interès. Les seves dades no seran cedides excepte obligació legal.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació i supressió i altres que pugui tenir reconeguts, segons el procediment que li indiquem en la informació de detallada de protecció de dades.

[ ] He llegit i accepto política enviament i comunicacions

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI CE), vostè ens autoritza a remetre-li per mitjans electrònics publicitat i comunicacions que poden ser del seu interès i/o documents per a la correcta execució de la relació establerta.

 

13. INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Informació bàsica sobre la Protecció de Dades

Responsable

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA

Finalitat

Prestar tots els serveis propis del COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA d’acord amb els Estatus col·legials (Estatuts) i enviament de comunicacions

Legitimació

- El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures per a un precontracte.

- El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

- El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada per interès públic conferit al responsable del tractament.

- L’interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics establerts en la finalitat detallada anteriorment.

Destinataris

No se cediran dades a tercer, excepte obligació legal.

Drets

Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, així com altres drets, tal com es detalla en la informació addicional.

Informació addicional

- Per exercir els drets que estableix el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 de l’Unió Europea pot personar-se o dirigir-se per carta certificada, adjuntant una fotocòpia del DNI, i un escrit informant del dret que es vol exercir amb la informació complementària al respecte, dirigida a: COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA, Departament de Secretaria, Rambla del President Francesc Macià, 6, 43005 Tarragona.

 

- El COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA conservarà les seves dades durant la vigència de la relació establerta entre ambdues parts. Una vegada aquesta relació resti extingida, el COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA conservarà les dades mentre existeixi obligacions legals que obliguin a fer-ho. Una vegada prescrits els terminis legals, la seva informació es cancel·larà.

 

- Les dades personals tractades han estat obtingudes per l’interessat que les ha proporcionat lliurement per les diverses fonts relacionades amb les prestacions de serveis que ha sol·licitat, serveis propis del COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE TARRAGONA vinculats amb la finalitat detallada anteriorment.

 

- Política enviament i comunicacions: en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI CE), les comunicacions que poden ser del seu interès i/o documents per a la correcta execució de la relació establerta es remetran pels mitjans electrònics facilitats en la documentació presentada.

 

- Per més informació detallada sobre protecció de dades, es pot sol·licitar al correu electrònic dpd@apatgn.org

 

POLÍTICA DE COOKIES

La nostra web utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de millorar els serveis de navegació. Es pot rebutjar o desactivar l'ús de les cookies mitjançant les opcions del seu navegador, tal com s'indica en el present document.

Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació en la nostra política de cookies que pot trobar a continuació.

 

Cookies

Les cookies són fitxers de text que el lloc web envia al navegador i que s'emmagatzemen en l'equip de l'usuari amb la finalitat d'emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que es realitza des d'aquest equip (ordinador, telèfon mòbil, tablet etc ... ).

Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innumerables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i ús de la nostra web. A tenir en compte que les cookies no poden danyar el seu equip i que, en canvi, les que estiguin actives ens ajuden a identificar i resoldre errors.

En funció de la seva permanència i de la finalitat per a la qual s'utilitzin les dades obtingudes a través de les cookies, existeixen diversos tipus. Depenent de la finalitat per a la qual s'utilitzen, les cookies poden ser:

- Cookies pròpies: són aquelles que s’envien al seu equip des dels nostres propis equips o dominis i des del qual prestem el servei que ens sol·licita.

- Cookies de tercers: són aquelles que s’envien al seu equip des d’un equip o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora. Com per exemple, les usades per les xarxes socials, o per contingut extern com Google Maps.

- Cookies analítiques: les cookies analítiques recullen informació per avaluar l'ús que vostè fa de la web i l'activitat general de la mateixa. L'analítica del web és la mesura, recol·lecció, anàlisi i creació d'informes de les dades d'Internet amb el propòsit d'entendre i optimitzar l'ús de lloc web.

- Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen en l’arxiu de cookies del seu navegador fins que abandona la pàgina web, i per tant cap resta registrada en el disc dur del seu ordinador. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de tràfic en la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per a millorar el contingut i facilitar el seu ús.

- Cookies persistents: són emmagatzemades en el disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que realitza una nova visita. Una cookie permanent posseeix una data d’expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d’aquesta data. Les cookies les utilitzem, generalment, per a facilitar els serveis de registre.

- Cookies socials: les cookies socials són necessàries per a les xarxes socials externes (Facebook, Google, Twitter, Pinterest, Discuss, etc ...). La seva funció és controlar la interacció amb els ginys socials dins de la pàgina.

- Cookies d'afiliats: les cookies d'afiliats permeten fer un seguiment de les visites procedents d'altres Webs, amb què La Razón té un contracte d'afiliació.

- Cookies de publicitat i comportamentals: les cookies de publicitat i comportamentals recullen informació sobre les seves preferències i eleccions personals en aquest lloc web. Permeten adequar el contingut de la publicitat perquè aquesta sigui rellevant per a l'usuari i per evitar mostrar anuncis que l'usuari ja hagi vist.

- Cookies tècniques: les cookies tècniques són les estrictament necessàries per a l'ús d'aquest lloc web i el seu bon funcionament, i permete a l'usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen. Per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, accedir a part de l’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

- Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en el seu terminal o que el propi usuari defineixi. Per exemple, l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, el disseny de continguts seleccionat, geolocalització del terminal i la configuració regional des d'on s'accedeix al servei.

- Cookies d’anàlisis: són aquelles que ens permeten quantificar el número d’usuaris i així realitzar la mediació i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris dels serveis-prestats. Per això, s’analitza la seva navegació en la nostra pàgina web amb el fi de millorar l’oferta de productes i serveis que oferim.

- Cookies publicitàries: són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que es puguin incloure en la nostra pàgina web.

- Cookies de publicitat comportamental: aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada. Gràcies a elles, podem conèixer els hàbits de navegació per internet i mostrar-te publicitat relacionada amb el teu perfil de navegació.

En concret a la pàgina web del COAATT (www.apatgn.org) podem trobar les següents cookies:

Nom de lacookie

Finalitat

Caducidat

Domini

Ruta

COMPANY_ID

Liferay

Al finalitzar la sessió de navegació

www.apatgn.org

/

COOKIE_SUPPORT

Liferay

1 any

www.apatgn.org

/

GUEST_LANGUAGE_ID

Liferay

1 any

www.apatgn.org

/

ID

Liferay

Al finalitzar la sessió de navegació

www.apatgn.org

/

JSESSIONID

Liferay

Al finalitzar la sessió de navegació

www.apatgn.org

/

JSESSIONID

Liferay

Al finalitzar la sessió de navegació

www.apatgn.org

/web/apatgn

LFR_SESSION_STATE_XXXXXX

Liferay

Al finalitzar la sessió de navegació

www.apatgn.org

/

LFR_SESSION_STATE_XXXXXX

Liferay

Al finalitzar la sessió de navegació

www.apatgn.org

/web/apatgn

USER_UUID

Liferay

Al finalitzar la sessió de navegació

www.apatgn.org

/

__utma

Google Analytics

2 anys

www.apatgn.org

/

__utmb

Google Analytics

1 hora

www.apatgn.org

/

__utmc

Google Analytics

Al finalitzar la sessió de navegació

www.apatgn.org

/

__utmz

Google Analytics

6 mesos 

www.apatgn.org

/

 

Les cookies de Google Analytics recopilen informació anònima sobre la navegació dels usuaris pel lloc web amb la finalitat de conèixer l'origen de les visites i altres dades estadístiques similars.

Per gestionar l'activitat de les cookies des del seu equip, vostè pot acceptar expressament, bloquejar o eliminar-les. En cas que no ho faci i segueixi navegant a la web, entendrem que les accepta.

Per dur a terme la gestió de les cookies haurà de seguir les següents instruccions:

Chrome, des http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Microsoft Edge, des https://support.microsoft.com/es-es/topic/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Firefox, des http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari, des http://support.apple.com/kb/ph5042

Per a més informació, podeu consultar l'Ajuda del navegador.

El bloqueig de l'ús de cookies al seu navegació, pot fer que alguns serveis o funcions del lloc web no estiguin disponibles.

 

Consentiment

Al navegar i continuar en la nostra pàgina web, ens indica que està consentint en l’ús de les cookies abans enunciades, i en les condicions obtingudes en la present Política de Cookies.