Actualitat

Vés enrere

ACTIVITAT DEL SECTOR AL 1R SEMESTRE DE 2016

 

EVOLUCIÓ DE L’HABITATGE RESIDENCIAL NOU AL PRIMER SEMESTRE DE 2016

 

Entre gener i juny de 2016, el nombre d’obres de nova planta residencial puja gairebé un 13 % respecte del mateix període de 2015, i el nombre d’habitatges nous puja fins al 77 % respecte l’any passat.

 

1r semestre 2015

1r semestre 2016

%

Núm. Obres de nova planta

77

87

12,99%

Núm. Habitatges nous

167

294

76,05%

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona

L’habitatge residencial nou, segons els registres d’obres visades al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), obre 2016 amb un increment de més del 75 % respecte el mateix període del 2015. Entre gener i juny s’han visat 294 nous habitatges d’ús residencial.

Es confirma així la tendència a l’alça continuada des del 2014, això sí encara amb uns resultats que són molt lluny dels valors que es podrien considerar necessaris, al voltant dels 4.500 habitatges, però tant els valors d’obra nova residencial acabada con iniciada, semblen ara sí sòlids.

 

 

Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona

En quant a la tipologia, el bloc d’edificis suma més del 60% dels nous habitatges. Respecte de l’habitatge unifamiliar, la configuració més representativa és l’aïllat, amb 50 nous habitatges, i arriba gairebé al 18%  del total

Respecte del nombre d’habitatges acabats, el semestre es tanca amb un total de 98, gairebé un 66% menys que els del mateix període de 2015.

L’obra nova no residencial creix també al voltant d’un 60% respecte dels valors de 2015. Es tracta principalment d’edificacions d’ús agrícola, magatzems i piscines.

 

Ús

1r trimestre 2016

2n trimestre 2016

%

Agropecuari

6

6

0,00%

Industrial

2

4

100,00%

Comercials

0

2

 

Magatzems

11

9

-18,18%

D'esbarjo

1

1

0,00%

Aparcament

1

2

100,00%

Piscines

26

43

65,38%

Funerari

0

3

 

Total

47

75

59,57%

 

El sector de la rehabilitació de forma general baixa al voltant d’un 5 % a les comarques de Tarragona. De forma més concreta es pot veure que la baixada afecta a Tarragona, Reus, Cambrils o Salou, i en canvi puja a Vila-seca.

 

Obres de rehabilitació

POBLACIÓ

Gener - Juny 2015

Gener - Juny 2016

%

 TARRAGONA

91

84

-7,69%

 REUS

35

29

-17,14%

 CAMBRILS

29

23

-20,69%

 SALOU

15

14

-6,67%

 MONT-ROIG DEL CAMP

10

10

0,00%

 VILA-SECA

10

21

110,00%

 CALAFELL

9

9

0,00%

 SELVA DEL CAMP, LA

6

2

-66,67%

 FALSET

5

11

120,00%

 SEGUR DE CALAFELL

5

4

-20,00%

 TIVISSA

5

4

-20,00%

 VALLS

5

2

-60,00%

 VENDRELL, EL

5

6

20,00%

 BISBAL DEL PENEDES, LA

4

0

-100,00%

ALTRES MUNICIPIS

151

148

-1,99%

TOTAL

385

367

-4,68%

 

ACTIVITAT PROFESSIONAL

 

L’activitat entre el gener i juny de 2016, puja al voltant d’un 10% respecte als del mateix període de 2015.

Les intervencions relacionades amb la rehabilitació, la redacció de projectes i direccions d’obra, juntament amb les memòries valorades, conserven el valors. Les direccions compartides amb arquitecte pugen un 8% i arriben a les 163 al primer semestre.

Pel que fa a la seguretat, les coordinacions de seguretat i la redacció d’estudis, també ofereixen uns resultats molt similars.

Globalment, l’activitat creix gairebé a tots els sectors. Les més destacades, els certificats, una pujada derivada de la nova tramitació de les llicències d’activitat, i els certificats d’habitabilitat que arriben als 2.400 al primer semestre de l’any.

Del conjunt del semestre, l’activitat al maig i juny ha sigut especialment positiva, molt millor que la resta del semestre. En conjunt, l’activitat dels aparelladors i arquitectes tècnics al maig i juny creix més d’un 35 % respecte de 2015.

Tipus d'intervenció

Gener-Juny 2015

Gener-Juny 2016

%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi seguretat i salut

6

3

-50,00%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic seguretat i salut

171

153

-10,53%

Coordinador durant l'execució de l'obra (Inclou l'aprovació dels plans)

218

217

-0,46%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi seg. I salut i coordinació a execució (inclou aprov.)

6

12

100,00%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic i coordinador execució (inclou aprov.)

79

83

5,06%

Projecte i Direcció

261

254

-2,68%

Projecte

10

20

100,00%

Direcció d'Obra (Aparellador Exclusivament)

133

136

2,26%

Direcció de l'execució material.(Aparellador i Arquitecte)

150

163

8,67%

Projecte de legalització d'obra.

15

5

-66,67%

Legalització de direcció d'obra.

4

1

-75,00%

Legalització de l'execució material

0

2

 

Estudi de programa i direcció de control de qualitat

156

156

0,00%

Estudi de programa de control de qualitat.

0

0

 

Direcció de control de qualitat.

8

12

50,00%

Projecte d'activitats

103

104

0,97%

Plans d'emergencia

2

1

-50,00%

Programa i Seguiment

0

0

 

Programació

0

0

 

Seguiment de la programació

0

0

 

Racionalització,planificació i programació d'obres

0

0

 

Projecte i direcció de parcel·lació

0

1

 

Projecte de parcel·lació

9

8

-11,11%

Direcció de parcel·lació

0

0

 

Reparcel·lació

1

2

100,00%

Estudi i comprovació d'ofertes

0

0

 

Relacions valorades

0

0

 

Memòries valorades

97

102

5,15%

Revisió de preus i ajust pressupost

0

0

 

Valoració d'inmobles (taxació)

21

31

47,62%

Valoració de terrenys i solars (taxació)

3

3

0,00%

Informes, dictàmens i reconneixements

140

167

19,29%

Actuacions pericials / arbitratges

9

7

-22,22%

Certificats

51

104

103,92%

Certificats per a espectacles.

0

0

 

Certificats per a bastides

0

1

 

Certificats d'habitabilitat

2.044

2.414

18,10%

Inpecció tècnica edificis

42

40

-4,76%

Certificat eficiència

412

377

-8,50%

Col·laboracions tècniques

0

7

 

Consultes tècniques/diligències

0

0

 

Assessorament i gestió económica

4

1

-75,00%

Amidament edificació

5

2

-60,00%

Amidament terrenys i solars

0

0

 

Delimitar i/o replanteig d'edificació

1

0

-100,00%

Delimitar i/o replanteig terrenys/solars

1

0

-100,00%

Amidament unitats d'obra (plànol/obra)

0

0

 

TOTAL

4.162

4.589

10,26%