Actualitat

Vés enrere

ACTIVITAT PROFESSIONAL

ACTIVITAT PROFESSIONAL

 

Des de l’1 de gener i fins al 30 de setembre, l’activitat professional es veu fortament marcada pels certificats d’habitabilitat i l’aparició del certificat d’eficiència energètica.

El nombre de certificats d’habitabilitat puja gairebé un 70% respecte del 2012 i representa hores d’ara més de la meitat dels treballs realitzats per aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació. Entre gener i setembre s’han realitzat 3.883 certificats d’habitabilitat, 1.595 més que al 2012.

Altrament, la implantació del certificat d’eficiència energètica, obligatori des del juny de 2013, és prou satisfactòria. En tan sols quatre mesos s’han realitzat al voltant de 1.700 sol·licituds i ja 1 de cada 10 intervencions és una qualificació d’eficiència.

El projecte i direcció d’obres de rehabilitació ocupa el tercer lloc i representa un 4,63 % de les intervencions realitzades. Coordinacions, direccions d’obra –amb arquitecte o sense–, estudis de seguretat i control de qualitat, representen entre el 3,50 % i el 2 % dels treballs.

 
 

Les obres de rehabilitació creixen un 4 % respecte del 2012. Entre gener i setembre s’han iniciat 456 obres. Es tracta majoritàriament de rehabilitacions de façana, coberta, reparació d’estructures o millores en l’accessibilitat als edificis.

Al 2013 la documentació tècnica es simplifica per a la sol·licitud de llicències en obres de rehabilitació. Més d’un 20 % de les obres que requerien al 2012 un projecte tècnic, s’han iniciat al 2013 amb una memòria valorada.

L’obra nova cau fins als 111 habitatges nous entre gener i setembre. Es tracta de 87 unifamiliars i 24 en bloc d’habitatges. Gairebé el 45 % del total el conformen unifamiliars aïllats i més del 75 % es tracta d’auropromoció.

Intervencions per tipus d'obra
 
Gener - Setembre 2012
Gener - Setembre 2013
%2012 / 2013
Obra nova
480
389
-18,96%
Ampliació
145
126
-13,10%
Reforma o restauració
835
943
12,93%
Llicència activitat
129
146
13,18%
Reforç i consolidació
19
32
68,42%
Conservació i manteniment
99
182
83,84%
Urbanització
65
45
-30,77%
Instal·lacions
72
58
-19,44%
Enderrocs
50
39
-22,00%
 
Intervencions professionals
 
Gener - Setembre 2012
Gener - Setembre 2013
%2012 / 2013
Seguretat i salut
635
575
-9,45%
Obres
752
710
-5,59%
Estudis tècnics
134
146
8,96%
Estudis urbanístics
12
9
-25,00%
Control de qualitat
208
191
-8,17%
Informes, certificats i valoracions
2612
4889
87,17%
Assessoraments
1
5
400,00%
Estudis econòmics
121
177
46,28%
Amidaments
35
13
-62,86%
 
4510
6715
48,89%
 
 
Tipus d'intervencio
Nº d'intervencions 2012
Nº d'intervencions 2013
% 2012 / 2013
% sobre total 2013
Cédules d'habitabilitat
2.288
3.883
69,71%
57,83%
Certificat d'eficiència energètica
0
664
0,00%
9,89%
Projecte i Direcció
387
311
-19,64%
4,63%
Coordinador
254
230
-9,45%
3,43%
Direcció de l'execució material.(Aparellador i Arquitecte)
190
203
6,84%
3,02%
Estudi bàsic seguretat i salut
232
195
-15,95%
2,90%
Control de qualitat
195
190
-2,56%
2,83%
Direcció d'Obra
143
173
20,98%
2,58%
Informes, dictaments i reconneixements
170
160
-5,88%
2,38%
Memòries valorades
106
147
38,68%
2,19%
Projecte d'activitats
129
146
13,18%
2,17%
Redacció estudi bàsic i coordinador
122
103
-15,57%
1,53%
Inspecció tècnics d'edifcis
23
92
300,00%
1,37%
Certificats
112
79
-29,46%
1,18%
Valoració d'inmobles (taxació)
9
25
177,78%
0,37%
Projecte
26
21
-19,23%
0,31%
Projecte de legalització d'obra.
18
19
5,56%
0,28%
Redacció estudi seguretat i coordinació
22
16
-27,27%
0,24%
Direcció de control de qualitat.
1
16
1500,00%
0,24%
Actuacions pericials / arbitratges
19
11
-42,11%
0,16%
Projecte de parcel·lació
6
7
16,67%
0,10%
Amidament edificació
15
7
-53,33%
0,10%
Valoració de terrenys i solars (taxació)
3
5
66,67%
0,07%
Col·laboracions tècniques
0
4
0,00%
0,06%
Amidament terrenys i solars
3
2
-33,33%
0,03%
Redacció estudi seguretat i salut
3
1
-66,67%
0,01%
Legalització de direcció d'obra.
4
1
-75,00%
0,01%
Legalització de l'execució material
8
1
-87,50%
0,01%
Projecte i direcció de parcel·lació
1
1
0,00%
0,01%
Reparcel·lació
5
1
-80,00%
0,01%
Delimitar i/o replanteig d'edificació
2
1
-50,00%
0,01%
TOTAL
4.510
6.715
48,89%
 
 
 

EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Des de l’1 de juny d’aquest any, quan va començar a funcionar el certificat d’eficiència energètica, i fins al 12 de setembre, s’han inspeccionat a tota Catalunya 65.534 habitatges i locals, aproximadament uns 3.200 a la província de Tarragona.

Sol·licituds certificats d'eficiència
Promig diari
Catalunya
Tarragona
Tots els certificats
601
37
Mes de juny
488
30
Mes de juliol
968
60
Mes d’agost
447
28
Mes de setembre
564
35
Màxim per dia
1.475
92
Total sol·licituds
Catalunya
Tarragona
 
65.534
4.083
 

Segons dades de l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya, cada dia es certifiquen aproximadament 600 habitatges de mitjana a Catalunya, i uns 30 a la província de Tarragona. El 56 % es fa per a lloguers, un 42 % per a venda i un 2 % per altres raons.

Motiu de l'encàrrec
%
Catalunya
Tarragona
Compra o Venda
42,20%
27.655
1.723
Habitatges de Protecció oficial (HPO)
0,10%
66
4
Informe d'Avaluació de l'Edifici (antiga ITE)
0,10%
66
4
Lloguer
56,30%
36.896
2.299
Millora de l'eficiència energètica voluntària
0,60%
393
24
Renovació de l'etiqueta energètica
0,70%
459
29
 

Gairebé el 50 % de les inspeccions les han dut a terme arquitectes tècnics, 30.146, consolidant-se com els tècnics experts en qualificació energètica. Els arquitectes han realitzat un 36 %, i enginyers i enginyers tècnics al voltant del 14 % del total de les qualificacions.

Tècnic competent qualificador
%
Catalunya
Tarragona
Arquitecte
36,00%
23.592
1.470
Arquitecte Tècnic
46,00%
30.146
1.878
Enginyer
9,00%
5.898
367
Enginyer Tècnic
8,00%
5.243
327
Tècnic competent de l'Administració Pública
1,00%
655
41
 

Respecte a la tipologia, més del 78 % de les inspeccions s’han practicat en habitatges individuals dins un bloc, un 8% en blocs d’habitatges sencers i un 7% en habitatges unifamiliars.

 
Ús edifici
%
Catalunya
Tarragona
Bloc d'habitatges plurifamiliar
8,00%
5.243
327
Habitatge individual en bloc d'habitatges
78,00%
51.117
3.185
Habitatge unifamiliar
7,00%
4.587
286
Terciari
7,00%
4.587
286
 

Pel que fa als resultats, del total, 1 de cada 2 habitatges s’ha classificat com a E, i gairebé 1 de cada 4 immobles inspeccionats presenta unes condicions d’eficiència energètica molt dolentes. Sols un 1 % es podria classificar com a molt bo.

Qualificació energètica
%
Catalunya
Tarragona
A
0,10%
66
4
B
0,60%
393
24
C
3,20%
2.097
131
D
10,00%
6.553
408
E
50,10%
32.833
2.045
F
10,50%
6.881
429
G
25,50%
16.711
1.041
 

La certificació energètica s’ha implantat amb normalitat i si bé el nombre d’inspeccions realitzades es pot considerar satisfactori, els resultats evidencien greus mancances. Més del 85 % dels habitatges, uns 55.700 habitatges, ofereixen unes prestacions d’eficiència energètica dolentes o molt dolentes.