Actualitat

Vés enrere

Activitat professional · 1r Trimestre 2018

imatge decorativa

Entre gener i març de 2018, el nombre d’obres de nova planta residencial puja més d’un 40% respecte del mateix període de 2017, i el nombre d’habitatges nous es multiplica per tres respecte l’any passat.

L’habitatge residencial nou, segons els registres d’obres visades al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) obre 2018 amb un increment de més del 240% respecte el mateix període del 2017. Entre gener i març s’han visat 172 nous habitatges d’ús residencial.

 

  1r Trimestre 2017 1r Trimestre 2018 %
Núm. Obres de nova planta 42 60 42,86%
Núm. Obres de rehabilitació 233 237 1.72%
Núm. Habitatges nous 50 172 244%

 

En quant a la tipologia, el bloc d’edificis suma més del 64% del total dels nous habitatges. Aquest fet, fa que el nombre d’obres de nova planta sols pugi un 1,72%.

Respecte l’habitatge unifamiliar, la configuració més representativa és l’aïllat, amb 41 nous habitatges, i arriba al 23% del total.

Respecte el nombre d’habitatges acabats, el trimestre es tanca amb un total de 73 habitatges,12 habitatges menys que al mateix trimestre de 2017.

L’obra nova no residencial creix també al voltant d’un 36% respecte els valors de 2017. Es tracta principalment d’edificacions d’ús agrícola, magatzems i piscines.

 

Obra nova residencial
Ús 1r Trimestre 2017 1r Trimestre 2018 %
Residencial col·lectiu 0 2  
Agropecuari 2 6 200
Industrial 6 3 -50
Comercial 0 2  
Culturals 2 2 0
Magatzems 7 2 -71
Burocràtics / oficines 0 1  
Hotelers 0 1  
Benzineres (estacions de servei) 0 0  
Esbarjo 0 1  
Aparcament 1 1  
Piscines 29 41 41
Funerari 0 0  
Sanitaris 0 0  
Docents 0 1  
Camps d'esports 0 0  
Vestuaris i annexes 0 0  
TOTAL 47 64 36

 

El sector de la rehabilitació de forma general conserva els valors de 2017. 

 

Obres de rehabilitació per municipis
POBLACIÓ 1r Trimestre 2017 1r Trimestre 2018 %
TARRAGONA 46 50 8.70
REUS 19 15 -21.05
SALOU 18 11 -39.89
CAMBRILS 15 10 -33.33
VILA-SECA 19 5 -73.68
CALAFELL 6 3 -50.00
SEGUR DE CALAFELL 6 3 -50.00
VALLS 4 6 50.00
ESPLUGA DE FRANCOLÍ, L' 3 3 0.00
MONTBLANC 3 3 0.00
MONT-ROIG DEL CAMP 3 4 33,33
VENDRELL, EL 3 4 33.33
ALTRES POBLACIONS 88 120 36.36

 

ACTIVITAT PROFESSIONAL
 
L’activitat entre el gener i març de 2018, puja al voltant d’un 2 % respecte al mateix període de 2017.

Les intervencions relacionades amb la rehabilitació, la redacció de projectes i direccions d’obra, juntament amb les memòries valorades, conserven o baixen lleugerament els valors. Les direccions compartides amb arquitecte pugen un 30 % i arriben a les 112 al primer trimestre.

Pel que fa a la seguretat, les coordinacions de seguretat i la redacció d’estudis, també ofereixen uns resultats molt bons i pugen entre el 55 %  i el 60 %.

Globalment, l’activitat creix gairebé a tots els sectors. L’activitat que més creix és la inspecció tècnica d’edificis, entre 2017 i 2018 s’han multiplicat per 5. Les taxacions i les coordinacions de seguretat creixen també molt per sobre de la mitjana.

 

Tipus d'intervenció 1r Trim. 2017 1r Trim. 2018 %
Coordinador en projecte i/o redacció estudi seguretat i salut 4 6 50.00
Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic seguretat i salut 98 100 2.04
Coordinador durant l'execució de l'obra 126 149 18.25
Coordinador en projecte i/o redacció estudi de seguretat i salut i coordinador en execució 4 10 150.00
Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic de seguretat i salut i coordinador en execució 66 61 -7.58
Projecte i direcció 165 178 7.88
Projecte 6 12 100.00
Direcció d'obra (aparellador exclusivament) 75 64 -14.67
Direcció d'execució material (aparellador i arquitecte) 84 112 33.33
Projecte de legalització d'obra 0 4  
Legalització de direcció d'obra 2 0 -100.00
Legalització de direcció d'execució 2 2 0.00
Estudi de programa i direcció de control de qualitat 90 87 -3.33
Estudi de programa de control de qualitat 1 6 500,00
Direcció de control de qualitat 5 16 220.00
Projecte d'activitat 47 44 -6.38
Pla d'emergència 0 1  
Programa i seguiment 0 0  
Programació 0 0  
Seguiment de la programació 0 0  
Racionalització, planificació i programació d'obres 0 0  
Projecte i direcció de parcel·lació 0 0  
Projecte de parcel·lació 1 5 400.00
Direcció de parcel·lació 0 0 0
Reparcel·lació 0 2  
Estudi i comprovació d'ofertes 0 0  
Relacions valorades 0 0  
Memòries valorades 54 39 -27.78
Revisió de preus i ajust de pressupost 0 0  
Valoració d'immobles 6 20 233.33
Valoració de terrenys i solars 1 3 200,00
Informes, dictàmens i reconeixements 76 84 10.53
Actuacions pericials / arbitratges 5 2 -60.00
Certificats 67 73 8.96
Certificats per a espectacles 0 0  
Certificats per a bastides 0 0  
Certificats d'habitabilitat 1060 934 -11.89
ITE 36 169 369.44
Certificat d'eficiència energètica 148 86 -41.89
Col·laboracions tècniques 1 1 0
Consultes tècniques i diligències 0 0  
Assessoria i gestió econòmica 1 0 -100.00
Amidaments d'edificació 4 2 -50.00
Amidaments de terrenys i solars 0 1  
Delimitar i/o replantejar edificacions 0 1  
Delimitar i/o replantejar terrenys i/o solars 0 1  
Amidaments d'unitats d'obra (plànol d'obra) 1 0 -100,00
TOTAL 2.235 2.274 1.74