Actualitat

Vés enrere

Ajuts per a la retirada amiant

Imatge decorativa

L’ Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. L'objectiu és que la retirada s'efectuï amb les òptimes condicions, millorar el medi ambient i minimitzar el risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Qui els pot demanar?
Les persones propietàries dels edificis, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i les comunitats de veïns i veïnes.

 

Quantitat de l'ajut
L'import inclou la manipulació i la retirada de l'amiant, i el seu transport, gestió i tractament mitjançant les empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA).

Com se sol·licita?
Les entitats sense ànim de lucre, universitats, empreses i particulars l'han de demanar per internet. 

Tots els sol·licitants han d'annexar a la sol·licitud emplenada d'acord amb el formulari signat pel seu representant legal, la documentació següent:

a) Un document tècnic del projecte que defineixi i valori les actuacions objecte de la sol·licitud. Cal definir amb claredat els treballs per als quals se sol·licita la subvenció que s'han d'adequar a l'objecte de la convocatòria.

b) Còpia del pressupost de l'empresa inscrita al Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA) que realitzarà els treballs de desamiantatge objecte de la sol·licitud de subvenció, on constin la descripció i el desglossament de les diferents partides (treballs desamiantatge, transport, gestió de residus).

d) En cas de comunitats de veïns, el certificat de l'administrador de l'acord de la junta de propietaris que adopta la sol·licitud de la subvenció i la seva execució d'acord amb el projecte corresponent.

e) Document acreditatiu de la propietat de l'immoble corresponent d'acord amb la normativa vigent (nota simple registral, certificat de domini i càrregues, escriptura de propietat, etc).

Despeses subvencionables 

Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta activitat i es duguin a terme en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores, d'acord amb l'article 31 de la Llei 38/2003. 

En cap cas els béns o serveis subvencionats no poden superar el valor de mercat. Específicament la despesa subvencionable abasta els conceptes de retirada, transport i tractament dels residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. 

Es considera subvencionable el desamiantatge d'edificacions, incloent-hi la manipulació i la retirada dels residus d'amiant procedents de la construcció efectuades per empreses inscrites al Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA), així com el seu transport i el tractament dels residus d'amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya (RGPGRC)

A tal efecte, es consideren despeses realitzades aquelles que hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació. 

No es consideraran despeses subvencionables els materials d'obra i de construcció emprats per substituir la funció que realitzava l'amiant retirat a l'immoble, ni qualsevol element auxiliar necessari per executar-ne la substitució.

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.