Actualitat

Vés enrere

Capacitat professional de l´arquitecte tècnic

Imatge decorativa

Aquest article s’ha extret del manual creat i editat des del Consejo General de la Arquitectura Técnica d’España (CGATE): “Estándares para la dirección de la ejecución de la obra”.

Consideracions de caràcter general sobre l'exercici de la professió per compte propi o aliè

1. Les actuacions professionals que poden exercir els i les professionals de l'Arquitectura Tècnica vénen determinades per les atribucions establertes en l'ordenament jurídic, així com per les competències professionals que es deriven de la formació acadèmica rebuda.
 
2. El gruix de les atribucions professionals d'aquests/es tècnics/es es regulen a la Llei 38/1999, d'Ordenació de l'Edificació i en la Llei 12/1986 d'atribucions professionals d'Enginyers i Arquitectes Tècnics, totes dues prenent en consideració el principi d'especialitat tècnica de cada professió.
 
3. L'especialitat de l'Arquitectura Tècnica, no se cenyeix a l'execució d'obres, sinó que s'estén a multitud d'intervencions professions compreses en el sector de l'edificació, amb especial incidència en l'àmbit residencial, administratiu, cultural, sanitari, docent i religiós.
 
4. Es consideren compreses en l'edificació les seves instal•lacions fixes i l'equipament propi, així com els elements d'urbanització que estiguin adscrits a l'edifici.
 
5. En l'àmbit de l'exercici professional, la jurisprudència de Tribunal Suprem consagra el principi de llibertat amb idoneïtat per sobre del monopoli competencial
 
6. Les competències professionals dels i les professionals de l'Arquitectura Tècnica es contemplen en el Reial Decret 927/1992 i en l'Ordre ECI 3855/2007 que regulen el contingut dels plans d'estudis dels títols d'Arquitecte Tècnic i de Grau habilitant per exercir la professió, respectivament.
 
7. L' urbanisme és una ciència multidisciplinària que no està subjecta a reserva d'activitat a favor de cap titulació, havent de regir el principi de llibertat amb idoneïtat en funció de les competències que es derivin de cada titulació. El títol habilitant per a exercir la professió de l'Arquitectura Tècnica confereix competències en matèria d'urbanisme.
 
8. La titulació exigida i suficient per a accedir al subgrup A1 de la funció pública és la de Grau. Per accedir al Subgrup A2 és suficient estar en possessió d'un títol d'Arquitecte Tècnic o Aparellador (anterior al Grau).
 
9. El marc normatiu d'aplicació inclou conceptes susceptibles d'interpretació que requereixen d'una anàlisi individualitzada i detallat pel que, en determinades intervencions professionals, la competència professional s'ha de determinar atenent els paràmetres tècnics de cada concreta intervenció.
 
Exercici de la professió per compte propi o aliè
 
1. Projectes
1.1. Projectes d'Obra.
1.1.1. Projectes de construcció de nova planta.
 
Els i les professionals de l'Arquitectura Tècnica tenen atribucions i competències per subscriure projectes relatius a obres de construcció d'edificis de nova planta que:
 
a) Estiguin destinats als usos que es troben inclosos en el grup C de l' article 2.1 de la Llei 38/1999, d'Ordenació de l'Edificació (LOE), és a dir, els que el seu ús no sigui administratiu, sanitari, religiós, residencial, docent, cultural, aeronàutic, agropecuari, de l'energia, de la hidràulica, miner, de les telecomunicacions (referit a l'enginyeria de les telecomunicacions), transport terrestre, marítim, fluvial, aeri, forestal, industrial, naval, de la indústria del sanejament i higiene i accessori a les obres de l'enginyeria i la seva explotació.
 
b) No tinguin consideració d'edificació segons l'article 2.2.a de la LOE. És a dir, construccions d'escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin caràcter residencial (eventual o permanent) ni públic i que es desenvolupin en una sola planta, així com que quedin dins de l'àmbit de la seva especialitat tècnica.
 
Per exemple:
Garatges i cotxeres per a ús particular; Piscines, dipòsits i basses; Construccions de caràcter funerari; Pistes i construccions esportives destinades a ús particular; Pèrgoles, porxos i coberts; corrals; Cases d'eines; Casetes i cassetons d'elements auxiliars; Aparcaments en superfície; tancaments; hivernacles; Naus sense usos compresos en l'art. 2.1.b) LOE, murs de contenció, Legalització de les tipologies anteriors, etc.
 
1.1.2  Projectes d'intervenció en edificis existents .
 
Els i les professionals de l'Arquitectura Tècnica tenen atribucions i competències per subscriure projectes relatius a totes aquelles intervencions en edificis existents que no alterin la configuració arquitectònica de l'edifici, circumstància que es dóna quan es tracta d'intervencions parcials que:
 
o No produeixen una variació essencial de la composició exterior de l'edifici, la seva volumetria o el conjunt de sistema estructural.
o No tenen per objecte canviar els usos característics de l'edifici.
o No afecten elements o parts de l'edifici objecte de protecció de caràcter ambiental o historicoartístic, regulada a través de norma legal o document urbanístic.
 
Per exemple:
 
Obres de reforma, rehabilitació o ampliació d'edificis; adaptació de locals; condicionament; tancaments de façanes (canvis de material, obertura o supressió de buits, façanes ventilades, etc.); Substitució o reparació de forjats; Substitució o reparació de cobertes; Canvis d'ús de local a habitatge, o viceversa, quan aquest canvi no suposa un canvi de l'ús característic de l'edifici en el seu conjunt; Actuacions en l'estructura de l'edifici (reforços, calçats, modificacions, substitucions, etc.), que no suposin una variació essencial del conjunt de sistema estructural, Obres destinades a la millora de l'accessibilitat o l'habitabilitat en edificis (rampes, instal•lació d'ascensors , reforma d'escales, etc.); Obres destinades a la millora de l'eficiència energètica dels edificis (aïllament, envoltants, etc.), Legalització de les tipologies anteriors.
 
1.2 Projectes d'Instal·lacions i Equipament Propi.
 
1.2.1 Instal·lacions fixes i equipament propi.
 
D'acord amb el que disposa l'art. 2.3 de la LOE es consideren compreses en l'edificació les seves instal•lacions fixes i l'equipament propi, així com els elements de urbanització que estiguin adscrits a l'edifici. Així, els i les professionals de l'Arquitectura Tècnica tenen atribucions i competències per subscriure projectes relatius a les instal•lacions fixes i l'equipament dels edificis que queden dins de l'àmbit de la seva especialitat tècnica, així com els elements d'urbanització que estiguin adscrits a aquests edificis. Regeix el denominat principi d’accessorietat o complementarietat.
 
Per exemple:
Instal·lacions elèctriques dels edificis, instal·lació de calderes, sistemes fotovoltaics adscrits a l'edifici, fontaneria, sanejament, altres sistemes d'energia renovable, protecció contra incendis, urbanització (infraestructures, actuacions en via pública, pavimentació, conducció de sanejament en àmbit urbà jardineria, reforma espais públics, etc.).
 
1.2.2. Instal·lacions provisionals i eventuals.
 
Les instal·lacions provisionals no queden compreses en l'àmbit de regulació que estableix la LOE per no considerar-se compreses en l'edificació. No obstant això, els i les professionals de l'Arquitectura Tècnica tenen atribucions i competències per subscriure projectes relatius a aquest tipus d'instal•lacions en base al que disposa la Llei 12/1986, d'1 d'abril, sobre regulació de les atribucions professionals dels arquitectes i Enginyers tècnics [arts. 2.2. i 2.1.a)].
 
Per exemple:
Bastides, Grues, Instal·lacions provisionals d'obres, tanques publicitàries, carpes, escenaris, graderies, tancaments perimetrals d'espais públics.
 
1.3. Projectes de Enderrocs i Demolició.
 
En base al que disposa la Llei 12/1986 [arts. 2.2. i 2.1.a)], els i les professionals de l'Arquitectura Tècnica tenen atribucions i competències per subscriure projectes de demolició i enderroc d'edificis de qualsevol naturalesa, sempre que no requereixin de tècniques especials com la utilització d'explosius.
 
1.4. Projectes d'Activitat.
 
De la jurisprudència que s'ha pronunciat sobre la capacitat projectual dels i les professionals de l'Arquitectura Tècnica establerta en la Llei 12/1986, es desprèn que aquests professionals són competents per subscriure projectes d'activitat per a l'obtenció de Llicències d'Activitat o obertura d'establiment, canvi o addició de titularitat en activitat, modificació de les condicions de el local o activitat, Legalització de les anteriors; Redacció de plans d'autoprotecció i emergència.
 
1.5. Projectes en l'àmbit Urbanístic.
 
L'urbanisme és una ciència multidisciplinar que no està subjecta a monopolis competencials, sinó que es regeix pel principi de llibertat amb idoneïtat. En base a aquest principi i tenint en compte les competències que adquireixen per la seva formació acadèmica, els i les professionals de l'Arquitectura Tècnica són competents per subscriure projectes emmarcats en l'àmbit urbanístic.
 
Per exemple:
Projectes de reparcel•lació, segregació i agrupació de parcel•les, Instruments de planejament, projectes d'urbanització, estudis de detall, Legalització de les anteriors, delimitacions, Replantejaments, Aixecament de terrenys i solars, Aixecament de plànols topogràfics de finques, parcel•laris o de població, etc. .
 
1.6. Actuacions relacionades amb els Projectes.
 
Estudis de viabilitat, Planificació de el projecte, Auditoria de projecte, Petició i comparació de pressupostos, Contractació, Gestions administratives a realitzar abans de l'inici de les obres, Estudi de Gestió de Residus.
 
2. Direccions
 
2.1. Direcció d'Obra.
 
Els i les professionals de l'Arquitectura Tècnica tenen atribucions i competències per assumir la direcció de totes aquelles obres que poden projectar, les quals han quedat recollides en l'apartat 1 d'aquest catàleg, amb independència que el projecte hagi estat redactat pel propi tècnic o per un altre professional competent.
 
2.2. Direcció de l'Execució de l'Obra (DEO).
 
D'acord amb el que estableix l'article 13.2.a) de la LOE, els i les professionals de l'Arquitectura Tècnica tenen, en exclusiva, atribucions professionals per dirigir o legalitzar l'execució de les obres en edificis els usos siguin administratiu, sanitari, religiós , residencial en totes les seves formes, docent o cultural.
 
Així mateix, aquesta exclusivitat s'estén a aquells supòsits en què es tracti de la direcció d'execució d'obres d'edificis contemplats en el grup de l'2.1.b) de la LOE (ús aeronàutic, agropecuaris, d'energia, industrial, miner, forestal, etc.) quan el Director d'Obra sigui arquitecte. Quan no ho sigui, els i les professionals de l'Arquitectura Tècnica poden exercir la DEO en règim de no exclusivitat.
 
També són competents els i les professionals de l'Arquitectura Tècnica per dirigir l'execució de les obres d'edificis compresos en el grup 2.1.c) LOE, així com per a obres diferents a edificació, com obres d'urbanització, demolició, etc.
 
3. Informes, dictàmens, peritatges, valoracions, taxacions
 
La competència dels i les professionals de l'Arquitectura Tècnica per emetre informes, dictàmens, peritatges, valoracions i taxacions atribueixen la Llei 12/1986, així com per la normativa específica d'aplicació.
 
3.1. Informes, dictàmens i peritacions.
 
Els i les professionals de l'Arquitectura Tècnica són competents per emetre, entre altres, els següents: Informes per Inspeccions Tècniques d'Edificis, informes d'avaluació d'Edificis, informes de patologies o defectes constructius, informes sobre planejament, gestió i disciplina urbanística, Informes sobre el compliment dels requisits bàsics de l'edificació (funcionalitat, seguretat, habitabilitat, soroll, etc. .), Informes de peritatge a l'efecte d'expropiació, Estudi i Anàlisi de Projecte, Estudis Geotècnics, Estudis de el cicle de vida útil de l'edifici, dictàmens sobre qüestions relacionades amb la tècnica constructiva, Peritatges judicials, etc.
 
3.2. Valoracions i Taxacions.
 
Els i les professionals de l'Arquitectura Tècnica són competents per subscriure, entre altres, les següents: Valoracions d'immobles per a qualsevol finalitat, Taxacions immobiliàries amb fins hipotecaris, taxacions pericials contradictòries, solars, terrenys, etc.
 
4. Certificacions
 
Els i les professionals de l'Arquitectura Tècnica són competents per certificar qualsevol de les actuacions professional emmarcades dins de la seva especialitat. 
 
Per exemple:
Certificat Final d'Obra, Certificats d'Eficiència Energètica, Certificats d'habitabilitat, certificat de solidesa, Certificats de primera i segona ocupació, Certificats de mitjans auxiliars d'obra, Certificat de Compliment de mesures correctores, Certificat de adequació d'Activitat, AFOS, etc.
 
5. Seguretat i salut laboral
 
De conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1627/1997 i la disposició addicional quarta de la LOE, els i les professionals de l'Arquitectura Tècnica, juntament amb els/les arquitectes/es, tenen atribucions exclusives en seguretat i salut en les obres englobades en el grup a) de l'article 2.1. de la LOE, és a dir, les obres l'ús sigui: administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes, docent i cultural.
 
Així mateix, tenen atribucions en aquest àmbit per a qualsevol obra d'edificació, urbanització, demolició o rehabilitació, d'acord amb les seves competències i especialitats.
 
Aquestes atribucions es concreten, a manera d'exemple, en la següent relació d'actuacions professionals:
 
Coordinació de seguretat en fase de redacció de projecte, Redacció d'Estudi de Seguretat o Estudi Bàsic de Seguretat, Coordinació de Seguretat en fase d'execució d'obra, Redacció de Plans de Seguretat, Plans d'Autoprotecció i emergència, treballs diversos en organismes de l'administració , mútues, serveis de prevenció i altres empreses dedicades a l'seguiment de sistemes de seguretat.
 
6. Gestió
 
6.1. Gestió Energètica (segells LEAN, BREEAM, PASSIVHAUS, etc.), Gestió Mediambiental i de Residus , Gestor Energètic, Pla Gestió Mediambiental, Pla de Gestió de Residus de Construcció, Gestió Immobiliària i Administració de Finques
 
6.2. Gestió i Direcció de Projectes
 
El perfil dels i les arquitectes/es tècnics/ques (amb formació específica en les àrees tècniques, normatives i de control econòmic ( Quantity Surveyor ), de seguretat i de qualitat de l'procés edificatori) els posiciona com els i les professionals idonis / es per desenvolupar competències de gestió i Direcció de Projectes -Project manager de tot tipus d' intervencions i obres, incloses les que es duen a terme mitjançant les noves metodologies de gestió de l'edificació (BIM Manager, etc.). Facility Manager, Direcció d'Equips.
 
6.3. Gestió Cadastral.
 
L'arquitecte tècnic és competent per a la gestió als ciutadans sobre la base de les seves intervencions professionals en l'alta o modificació de les dades cadastrals davant la Direcció General de Cadastre aportant la documentació de tipus tècnic, així com l'assessorament en els tràmits de la declaració cadastral .
 
També és competent en la realització dels arxius GML o els que es determinin per la Direcció General de Cadastre per al tràfic immobiliari a través de notaris i registradors com una gestió més de el procés constructiu en la finalització de la mateixa.
 
Mitjançant els Punts d'Informació Cadastral instal·lats en els Col·legis que hagin accedit a la seva sol·licitud, els professionals de l'Arquitectura Tècnica gestionen la informació dels seus clients existent en Cadastre en base als treballs que van a dur a terme dins de les seves atribucions que s'han descrit en aquest document.
 
6.4. Gestió de Patrimoni.
 
Gestió tècnica de prevenció, manteniment i conservació, així com rehabilitació d'edificis declarats Patrimoni Mundial o bé catalogats per les diferents administracions amb competències en Patrimoni en els seus respectius plans.
 
7. Altres actuacions professionals de caràcter tècnic
 
Amidaments, Elaboració de Memòries tècniques, Memòries valorades, Càlcul d'Estructures, Pla de Control de Qualitat, Elaboració d'el Llibre de l'Edifici, Treballs Tècnics en la fabricació i disseny de materials de construcció, control tècnic de l'edificació ( OCTs ), Laboratoris de Control de Qualitat, Intervencions de manteniment, Cap d'obra, etc.
 
8. Docència
 
D'acord amb la normativa vigent en matèria docent i d'acord amb l'especialitat i competències específiques dels i les professionals de l'Arquitectura Tècnica, aquests poden exercir com a professors d'ensenyament secundari i formació professional (requereix Màster universitari en formació de professorat o formació equivalent ), així com a professors d'ensenyament universitari (complint la resta de requisits de formació necessaris en cada cas).
 
Exercici en les administracions públiques
 
1. Serveis tècnics d'urbanisme
 
Els i les professionals de l'Arquitectura Tècnica són plenament competents per exercir la seva activitat professional com a Tècnics d'Urbanisme en l'Administració, realitzant informes tècnics urbanístics en els expedients de llicència d'obres, planejament de desenvolupament, gestió i disciplina urbanística, etc.
 
A tall il·lustratiu, es destaquen les següents:
Emissió d'informes sobre projectes per a la concessió de llicències d'obres tant de nova planta com de reforma i/o ampliació, d' obres d'urbanització, de demolició; Emissió d'informes sobre projectes per a la concessió de llicències d'agrupació, segregació reparcel•lació o modificació de límits; Emissió d'informes sobre documentació d'obres per a llicències de primera ocupació; Emissió d'informes de situació urbanística; Emissió d'informes per a certificats d'ús; Emissió d'informes per a llicències d'ocupació, obertura, canvis d'ús, valoracions, obertura d'expedients d'infracció urbanística; Inspecció d'obres subjectes a llicència municipal, Inspecció d'Edificis, etc.
 
2. Serveis tècnics d'obres
 
Els i les professionals de l'Arquitectura Tècnica que treballin al servei de les administracions públiques, tant en relació laboral com funcionarial, poden exercir totes les actuacions professionals previstes en l'apartat "Exercici Lliure de la professió" de el present catàleg, per a aquestes administracions
 
3. Servei d'assessorament (diputacions, cabildos, mancomunitats, municipis
 
Informes i assessorament tècnic a les administracions, actuant en tasques de tècnic municipal (memòries tècniques, supervisió de projectes, etc.)
 
4. Responsables del contracte
 
De conformitat amb la Llei de Contractes de Sector Públic, en els contractes d'obres les facultats del responsable del contracte seran exercides per la Direcció Facultativa (seguiment material de l'execució el contracte, certificació de l'obra executada i acreditació dels imports deguts a el contractista , suspensió cautelar de l'execució de l'obra, etc.).
 
5. Serveis contra incendis. Serveis de protecció civil i d'emergències
 
Per exemple:
Director de Servei, Cap de Servei, cap de secció i Oficial dels Serveis de Bombers, Emergències, tècnic dels 112, d'Emergències, auditors de riscos, Planificació de Plans d'Emergències, etc.
 
6. Funció pública docent i investigació
 
D'acord amb la normativa vigent en matèria de funció pública docent i d'acord amb l'especialitat i competències específiques dels i les professionals de l'Arquitectura Tècnica, aquests poden exercir com a professors d'ensenyament secundari, formació professional i professors d'ensenyament universitari en centres públics , sempre que comptin amb els títols de Màster universitari en formació de professorat o formació equivalent, o la titulació de postgrau que es requereixi en cada cas, i la superació del concurs corresponent.
 
7. Altres funcions

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.