Actualitat

Vés enrere

CATÀLEG D’ACTIVITATS I CENTRES OBLIGATS A ADOPTAR MESURES D’AUTOPROTECCIÓ

 

CATÀLEG D’ACTIVITATS I CENTRES OBLIGATS A ADOPTAR MESURES D’AUTOPROTECCIÓ

 

EL PLA D’AUTOPROTECCIÓ

 

A partir del 7 de juny entra en vigor el decret 82/2010 mb l’objectiu d’establir els sistemes de control per part de l’administració, tant local com autonòmica, respecte la validació del pla, el seu registre i el seu procés d’implantació, i garantir els continguts mínims i de qualitat dels PAU de major risc mitjançant l’acreditació de tècnics amb experiència demostrable o per mitjà de formació o examen per les altres persones interessades.

Entrada en vigor:

Les activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya, 7/01/2011

Excepcions

 • Les persones titulars d’activitats afectades per aquest Decret que tinguin més de deu centres, instal·lacions o establiments ubicats a Catalunya, poden adreçar a la Direcció General competent en matèria de protecció civil una sol·licitud motivada de modificació dels terminis del compliment de les obligacions que es deriven d’aquest Decret. La Direcció General competent en matèria de protecció civil ha de resoldre de forma motivada sobre el calendari alternatiu de compliment de les esmentades obligacions

Les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local, 7/07/2011

 

Excepcions:

En el termini de sis mesos, a partir de l’endemà de la seva publicació en el DOGC:

 • Teatres, auditoris, sales de congressos o cinemes amb una ocupació menor de 2000 persones i superior a 500 persones.
 • Discoteques, sales de festa i altres establiments oberts al públic no inclosos explícitament en l’annex I d’aquest Decret, amb una ocupació menor de 2000 persones i superior a 500 persones.
 • Les activitats d’espectacles públics, les activitats recreatives i les activitats esportives, a l’aire lliure, en espais tancats: aquelles amb una capacitat o aforament igual o superior a 500 persones i inferior a 5000 persones.
 • Activitats en espais públics, de risc, de caràcter festiu, tradicional o populars
 • Establiments d’ús educatiu amb una ocupació menor de 2000 persones i superior a 500, i les llars d’infants i les ludoteques.
 • Residències de gent gran o de persones amb mobilitat reduïda no incloses en l’apartat A.
 • Càmpings no inclosos en els apartats A i B d’aquest annex, que estiguin ubicats a menys de 500 m de massa forestal.
 • Càmpings no inclosos en els apartats A i B d’aquest annex, que estiguin ubicats a les zones de risc definides als plans de protecció civil de la Generalitat.
 • Tallers ocupacionals o centres de treball de persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials greus i permanents

Activitats que compleixin els criteris continguts en l’annex I.B d’aquest Decret i que siguin declarades d’interès per a la protecció de Catalunya, en el termini que estableixi la resolució de la Direcció General competent en matèria de protecció civil

Excepcions

 1. Les persones titulars d’activitats afectades per aquest Decret que tinguin més de deu centres, instal·lacions o establiments ubicats a Catalunya, poden adreçar a la Direcció General competent en matèria de protecció civil una sol·licitud motivada de modificació dels terminis del compliment de les obligacions que es deriven d’aquest Decret. La Direcció General competent en matèria de protecció civil ha de resoldre de forma motivada sobre el calendari alternatiu de compliment de les esmentades obligacions

   

El DECRET 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures és un reglament executiu o de desenvolupament de la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya.

L’autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) implantades en un determinat àmbit (edificis, instal·lacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, etc) exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

El DECRET 82/2010, és un reglament executiu o de desenvolupament de la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya. L’objectiu és regular les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció en les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter.

El decret afecta, per tant, les activitats susceptibles de generar una emergència de protecció civil;i classifica aquestes activitats en dos grups bàsics, que ordenats de major a menor risc, són els següents:

 • Les “activitats d’interès per a la protecció civil de Catalunya” (Annex IA). Són exemples d’aquest tipus d’activitats, entre d’altres: els establiments afectats per la normativa Seveso sobre accidents greus; els aeroports; els conductes que transporten substàncies perilloses i els càmpings amb capacitat igual o superior a 2.000 persones. Com a aspecte a destacar, estan incloses dins d’aquest grup, totes aquelles instal·lacions que puguin generar emergències o situacions crítiques per a la població, associades a la fallada dels sistemes de subministrament de serveis bàsics.
 • Les “activitats d’interès per a la protecció civil municipal” (Annex IC). Són exemples d’aquest tipus d’activitats, entre d’altres: els teatres, auditoris, sales de congressos o cinemes amb una ocupació menor de 2000 persones i superior a 500 persones; els aeròdroms i heliports; i els càmpings no inclosos en els apartats A i B de l’annex I, que estiguin ubicats a les zones de risc definides als plans de protecció civil de la Generalitat.

El decret es fonamenta en un concepte d’autoprotecció que va més enllà de l’elaboració d’un pla d’autoprotecció, entenent que el PAU és una peça clau i fonamental però no pas la única a tenir en compte per garantir la seguretat en una instal·lació i en el seu entorn.

En definitiva, el decret:

 • Determina el catàleg d’activitats de risc, des del punt de vista de la protecció civil.
 • Estableix el contingut mínim dels PAU de les activitats incloses al catàleg.
 • Estableix el procediment per valorar tècnicament les condicions d’autoprotecció.
 • Assegura el manteniment de les condicions i sistemes d’autoprotecció.
 • Regula l’organització i els mitjans dels quals han de disposar les activitats.
 • Estableix els sistemes de coordinació entre les activitats i els serveis públics.
 • Estableix els sistemes de control per part de les administracions competents
 •  

 

Joan Carles Francès Tudel

Responsable de Seguretat Civil

 

Servei Territorial de Protecció Civil de Tarragona

Direcció General de Protecció Civil

 

 

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.