Actualitat

Vés enrere

Contingut mínim dels projectes

Imatge decorativa
La redacció de projectes de rehabilitació o conservació d’edificis, la construcció de naus sense ús, piscines, els projectes d’urbanització o de millora de l’eficiència energètica, son un dels treballs més freqüents de l’arquitecte tècnic.
   
Per tal de garantir la qualitat de la documentació presentada, i assolir els mínims descrits al CTE, la LOE, i la legislació municipal, sobre les condicions i aspectes dels projectes de construcció, recordeu que dins l’apartat de recursos documentals del web, dins l’àrea tècnica, podeu trobar documentació de suport i propostes per facilitar la vostra feina.
 
En base a això, i al tipus d’obra que descrigui el projecte, aquest definirà les obres projectades amb el detall adequat a les característiques de l'actuació que tracten, de manera que es pugui comprovar que les solucions proposades compleixen les exigències de la normativa aplicable, i inclourà com a mínim:
 
Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que s'hagi de realitzar.
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que indica el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Les verificacions i les proves de servei que, si escau, s'hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de l'edifici.
Les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici acabat, de conformitat amb el que preveu el CTE i altra normativa que sigui d'aplicació.
 
Concretament, el projecte d’edificació inclourà la memòria, els annexes a la memòria necessaris, un amidament i pressupost detallat en capítols i partides d’obra, un plec de condicions i la documentació gràfica suficient per a poder interpretar adequadament les obres en tots els seus aspectes.
 
La memòria inclourà un apartat de dades generals, una memòria descriptiva, una memòria constructiva i la justificació del compliment dels aspectes legals que li siguin d’aplicació, però que considerarà com a mínim, el requisis bàsics sobre funcionalitat, seguretat i habitabilitat.
 
Els annexes a la memòria inclouran una memòria de càlcul si escau, l’estudi de residus, el pla de control de qualitat, l’estudi de seguretat i salut o estudi bàsic i el manual d’ús i manteniment. En funció del tipus d’obra podrà incloure altres documents.
 
Finalment el plec de condicions incorporarà sempre un plec de clàusules administratives i un plec de condicions tècniques particulars.
  
Un projecte, una memòria valorada o una documentació tècnica, han d’aportar  una informació completa dels detalls i especificacions de tots els materials, elements, sistemes constructius i equips, definint l’obra en la seva totalitat d’acord a la normativa tècnica i urbanística que li afecti. 
 
La documentació de suport que el COAATT posa a la vostra disposició, dins l’espai de recursos documentals del web, es revisarà i actualitzarà en breu per tal de facilitar la millora de la documentació que es demanarà.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.