Actualitat

Vés enrere

DADES DE SÍNTESI. 1ER QUATRIMESTRE 2016

DADES DE SÍNTESI. 1R QUADRIMESTRE 2016

 

L’HABITATGE RESIDENCIAL NOU

Entre gener i abril de 2016, el nombre d’obres de nova planta residencial puja més d’un d’un 22 % respecte del mateix període de 2015.

 

1r quadrimestre 2015

1r quadrimestre 2016

%

Nº obres de nova planta

45

55

22,22%

Nº Habitatges nous

105

187

78,10%

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona

L’habitatge residencial nou, segons els registres d’obres visades al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, COAATT, obre 2016 amb un increment de gairebé el 80 % respecte del mateix període del 2015. Entre gener i abril s’han visat 187 nous habitatges d’ús residencial.

Aquest resultats confirmen la tendència a l’alça del 2015 amb un creixement global de més del 85%, i que no fan si no que consolidar la tendència que s’observa des d’abril de 2014.

Son encara molt lluny dels valors que es podrien considerar necessaris, al voltant dels 3.500 habitatges, però tant els valors d’obra nova residencial acabada com iniciada, semblen ara sí sòlids.

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona

En quant a la tipologia, els blocs d’edificis sumen el 60 % dels nous habitatges. El bloc entre mitgeres és la tipologia més representativa amb 76 habitatges. 

Tipologia constructiva

Habitatge unifamiliar

Edifici en bloc

Unifamiliar

74

Entre mitgeres

10

Entre mitgeres

76

En bloc

113

En filera

18

Aïllat

37

Total

187

Aparellades

17

 

 

 

 

Aïllades

29

 

 

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona

Pel que fa a l’habitatge unifamiliar, l’aïllat ocupa més del 39 %,  l’aparellat representa un 23 %, el mateix que el construït en filera, i el 14 % restant es tracta d’habitatge entre mitgeres.

Respecte del nombre d’habitatges acabats, el quadrimestre es tanca amb un total de 22, molt per sota dels 214 que es van finalitzar al 2015.

De total d’habitatges acabats, gairebé el 70 % son obres iniciades abans de 2013, i que han patit aturades en el procés constructiu.

L’obra nova no residencial creix al voltant d’un 2 % respecte  dels valors de 2015. S’han iniciat 47, la majoritàriament destinats piscina, ús agrícola i magatzem.

Ús

Obres

%

Agropecuari

6

12,77%

Industrial

2

4,26%

Magatzems

11

23,40%

D'esbarjo

1

2,13%

Aparcament

1

2,13%

Piscines

26

55,32%

Total general

47

 

 

LA REHABILITACIÓ

En l’àmbit de la rehabilitació, al primer quadrimestre de 2016 es van encetar unes 225 obres, un 17 % menys al mateix període de 2015.

En relació a l’ús de l’edifici, 176 es realitzen en edificis d’ús residencial i 49 en altres usos. Dins el context residencial, 75 obres corresponent a habitatges unifamiliars i la resta, 101, en edificis.

 

1r quadrimestre 2015

1r quadrimestre 2016

%

Nº obres de rehabilitació

272

225

-17,28%

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona

 

Població

Obres iniciades 1r trimestre 2016

Obres iniciades 1r trimestre 2015

 TARRAGONA

60

62

 CAMBRILS

16

22

 REUS

15

17

 VILA-SECA

14

6

 SALOU

9

12

 CALAFELL

5

7

 FALSET

5

4

 VENDRELL, EL

5

3

 MONT-ROIG DEL CAMP

4

6

 SEGUR DE CALAFELL

4

4

 TIVISSA

4

3

 TORREDEMBARRA

4

1

 ALTAFULLA

2

1

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona

Per intervencions, en conjunt, el nombre d’intervencions professionals relacionades amb la rehabilitació és de 1.588, un  27 % més respecte del mateix període de 2014.

En valors absoluts, la rehabilitació puja al voltant del 4,5 % i passa d’un 14,66 % al 2014, a un 19,16 % al 2015, dins el conjunt de les intervencions professionals i queda a més de 13 punts per sobre de les intervencions relacionades amb la obra nova. La rehabilitació es consolida com el subsector amb més importància.

Ús edifici

Treballs

Ús edifici

Treballs

Unifamiliars entre mitgeres

54

Magatzems

8

Unifamiliars en filera

3

Burocràtics/oficines

4

Unifamiliars aparellades

5

Hotelers

3

Unifamiliars aïllades

13

D'esbarjo

1

Bloc entre mitgeres

73

Culturals

1

Bloc aïllat

28

Sanitaris

2

Residencial col·lectiu

1

Docents

1

Agropecuari

1

Religiosos

1

Industrial

1

Vestuaris i annexos

1

Comercials

22

Vestuaris i annexos

1

Font: Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona

 

ACTIVITAT PROFESSIONAL

 

L’activitat entre el gener i l’abril de 2016, repeteix uns valors molt similars als del mateix període de 2015.

Les intervencions relacionades amb la rehabilitació, la redacció de projectes i direccions d’obra, juntament amb les memòries valorades, baixen entre un 7 % i un 8 %. Les direccions compartides amb arquitecte es mantenen i arriben a les 100 al primer quadrimestre.

Pel que fa a la seguretat, les coordinacions de seguretat i la redacció d’estudis, també ofereixen uns resultats molt similars.

Per municipis la rehabilitació puja especialment a Cambrils, Reus i Salou, i en menor mesura a Tarragona, on les obres iniciades son aproximadament les mateixes

Globalment però, considerant el conjunt d’intervencions professionals, al començament de 2016, les intervencions baixen respecte del mateix període de 2015 un 3,5 %. S’han realitzat 2.704 intervencions professionals.

 

Tipus d'intervenció

1 r quadrimestre 2015

1 r quadrimestre 2016

%

Redacció estudi seguretat i salut

4

2

-50,00%

Redacció estudi bàsic seguretat i salut

120

86

-28,33%

Coordinador durant l'execució de l'obra

141

133

-5,67%

Redacció estudi seg. I salut i coordinació a execució

2

5

150,00%

Redacció estudi bàsic i coordinador execució

54

63

16,67%

Projecte i Direcció

180

165

-8,33%

Projecte

5

10

100,00%

Direcció d'Obra

100

81

-19,00%

Direcció de l'execució material

100

98

-2,00%

Projecte de legalització d'obra.

10

2

-80,00%

Legalització de direcció d'obra.

1

1

0,00%

Legalització de l'execució material

0

2

 

Estudi de programa i direcció de control de qualitat

105

94

-10,48%

Direcció de control de qualitat.

3

9

200,00%

Projecte d'activitats

75

66

-12,00%

Plans d'emergencia

1

0

-100,00%

Projecte i direcció de parcel·lació

0

1

 

Projecte de parcel·lació

9

6

-33,33%

Reparcel·lació

1

0

-100,00%

Memòries valorades

69

61

-11,59%

Valoració d'inmobles (taxació)

11

22

100,00%

Valoració de terrenys i solars (taxació)

2

2

0,00%

Informes, dictàmens i reconneixements

101

95

-5,94%

Actuacions pericials / arbitratges

5

5

0,00%

Certificats

33

57

72,73%

Certificats per a bastides

0

1

 

Certificats d'habitabilitat

1.358

1.361

0,22%

Inpecció tècnica d'edifcis

16

21

31,25%

Certificat d'eficiència energètica

290

248

-14,48%

Col·laboracions tècniques

3

5

66,67%

Assessorament i gestió económica

0

1

 

Amidament edificació

1

1

0,00%

Delimitar i/o replanteig d'edificació

1

0

-100,00%

Delimitar i/o replanteig terrenys/solars

1

0

-100,00%

 

2.802

2.704

-3,50%