Actualitat

Vés enrere

DECRET LEGISLATIU 1/2010 de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'u

   
   

* NOU DECRET LEGISLATIU 1/2010 de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

 

DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
(DOGC Núm.5686, de 05/08/10)

AFECTACIONS
1.- DEROGA el Decret llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.
2.- DEROGA el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. (Correcció d'errades en la versió castellana en el DOGC núm. 4445, pàg. 24652, de 10.8.2005).
3.- DEROGA la disposició final segona de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4940, pàg. 26384, de 3.8.2007).
4.- DEROGA els articles 48, 49, 50 i 51 i la disposició transitòria quarta de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5553, pàg. 4269, de 26.1.2010 i en el DOGC núm. 5567, pàg. 10390, de 15.2.2010). 

Accés al text complet de la diposició