Actualitat

Vés enrere

Gestió dels habitatges turístics

Imatge decorativa

El lloguer d’un habitatge com apartament d’ús turístic és cada vegada més freqüent però comporta una sèrie de particularitats vers la propietat.

Qualsevol habitatge es pot convertir en un habitatge d’ús turístic, però cal fer una sèrie de consideracions per tal de complir la normativa legal. 

1.- Que és un habitatge d’ús turístic

1.1.- Son aquells que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d’immediata disponibilitat.

1.2.- Els habitatges d’ús turístic es tenen que cedir  sencers i no se’n permet la cessió per estances.

1.3.- Cal tenir en conte que:

  • Es considera estada de temporada tota ocupació de l’habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies.
  • Es considera cessió reiterada quan l’habitatge es cedeix dues o més vegades dins el període d’un any.

2.- Que té que tenir un habitatge d’ús turístic

Han de disposar de la cèdula d’habitabilitat i  per tant complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges.

Els habitatges no poden ser ocupats amb més places que les indicades a la cèdula.

Els habitatges han d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, amb la finalitat de prestar un servei d’allotjament correcte en relació amb la totalitat de places que disposin, tot en perfecte estat d’higiene.

El propietari o propietària de l’habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de facilitar a persones usuàries i veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.

El propietari o propietària o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.

3.- Condicions dels habitatges  per ser un habitatge d’ús turístic

3.1.- Els habitatges d’ús turístic requereixen la corresponent comunicació prèvia d’inici d’activitat davant l’ajuntament competent, subscrita pel propietari i també, si escau, per la persona física o jurídica gestora a qui prèviament el propietari hagi encomanat la gestió de l’habitatge en qüestió.

3.2.-  Aquest document ha de contindré
3.2.1.- Les dades de l’habitatge i la seva capacitat legal màxima.
3.2.2.- Les dades del propietari o propietària.
3.2.3.- El número de telèfon per atendre de manera immediata comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.
3.2.4.- La identificació de l’empresa d’assistència i manteniment de l’habitatge.
3.2.5.- Declaració responsable conforme l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat.

3.3.- En el supòsit que hagi estat encomanada la gestió de l’habitatge, el document de comunicació prèvia contindrà, a més de l’anterior:
3.3.1.- Dades de la persona gestora.
3.3.2.- Declaració responsable conforme la persona gestora disposa de títol suficient del propietari per a la gestió de l’habitatge.

3.4.- Cal tenir en conte que 
3.4.1.- Qualsevol alteració o modificació de les dades referides al habitatge i la seva gestió  ha de ser comunicades
3.4.2.- La condició d’habitatge d’ús turístic impedeix al propietari o propietària al•legar-ne la condició de domicili als efectes d’impedir-hi l’actuació inspectora de les autoritats competents.
3.4.3.- La destinació d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si està prohibida per l’ordenació d’usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.
3.4.4.- La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol de les dades que han de constar en la comunicació prèvia, també la no presentació d’aquesta, determinen la impossibilitat d’exercir l’activitat afectada des del moment en què es tingui constància d’aquests fets, sens perjudici de les responsabilitats que puguin derivar-se.
3.4.5.- Els habitatges d’ús turístic s’inscriuen en el Registre de Turisme. A aquests efectes, els ajuntaments trameten a l’Administració les altes, baixes i modificacions de dades dels habitatges d’ús turístic situats en el seu terme municipal 
3.4.6.- Tots els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia de l’òrgan competent en matèria de consum de l’Administració. Aquests fulls han d’estar a l’abast de les persones usuàries en un lloc adequat dins de l’habitatge d’ús turístic.
3.4.7.- Els habitatges d’ús turístic han d’exhibir en un lloc visible per a les persones usuàries:
3.4.7.1.- El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.
3.4.7.2.- El número de telèfon previst a l’apartat 2 d’aquest article.
3.4.7.3.- Número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici.
3.4.8.- En el cas que la persona usuària d’un habitatge d’ús turístic atempti contra les regles bàsiques de la convivència o incompleixi ordenances municipals dictades a aquest efecte, la persona titular de la propietat o la persona gestora de l’habitatge d’ús turístic ha de requerir, en el termini de 24 hores, el cessionari perquè abandoni l’habitatge.

4.- Important a tenir en consideració: Registre d’ocupants

El propietari i propietària, o la persona gestora en qui delegui ha de remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable a tots aquells que faciliten, mitjançant preu, allotjament a les persones.