Actualitat

Vés enrere

Sistemes de protecció individual contra caigudes

Imatge decorativa

La Fundació MUSAAT ha publicat la "Guia per a l'elecció de sistemes de protecció individual contra caigudes per al coordinador de seguretat i salut en construcció".

Amb aquesta Guia es pretén facilitar al tècnic d'edificació (projectista, redactor de l'estudi de seguretat, coordinador de seguretat o responsable d'obra) uns criteris pràctics per a l'elecció dels sistemes de protecció individual contra caigudes (SPICC), en funció de la fase d' obra o tipus de treball i un cop avaluat el risc de caiguda.

En nombroses ocasions, tot i prevaldre els mitjans de protecció col·lectiva enfront dels individuals, hi ha factors que fan necessari l'ús de proteccions individuals per protegir el risc de caiguda d'alçada. En aquest cas, aquesta Guia ofereix informació que facilita la decisió sobre el sistema de protecció individual contra caigudes més adequat.

La Guia inclou aspectes com la documentació exigible als materials i a l’empresa responsable, la formació dels treballadors, recomanacions en la tria, la instal·lació o les mesures que és necessari contemplar en la redacció de l’estudi de seguretat.

Aquesta Guia encara no està disponible en format electrònic i si algun mutualista en desitja una podrà retirar-la al Col·legi.