Actualitat

Vés enrere

La col·legiació dels funcionaris públics

imatge decorativa

Sovint s’ha qüestionat si els aparelladors, arquitectes tècnics o els enginyers de l’edificació que estan al servei de l’Administració Pública, estan deslligats o no de l’obligatorietat d’estar adscrits al seu respectiu Col·legi professional.

L’Administració Pública ha mantingut una postura distant i a la vegada reticent davant dels Col·legis professionals. En els millors dels casos, tan sols ha estat permissiva en el sentit de considerar que la col·legiació dels seus funcionaris és merament opcional i, per tant, facultativa, ja que considera que en tot cas el control de la professió desenvolupada al servei de l’Administració Pública queda exclusivament sota la tutela de la pròpia Administració.

Els professionals de l’Arquitectura Tècnica, com tota la resta de professionals que estan al servei de l’Administració Pública, tenen l’obligació d’adscriure’s necessàriament al seu Col·legi professional quan es tracti d’una professió de col·legiació obligatòria, com és el nostre cas.

Aquesta qüestió ha estat objecte de valoració i anàlisi en via judicial i han estat diverses les sentències en diferents ordres jurisdiccionals que reconeixen la plena vigència de l’obligatorietat de la col·legiació per disposició estatal recollida en la Llei de Col·legis professionals.

En aquest sentit ho proclama la sentència del Tribunal Constitucional de 16 de juliol del 2018, que estableix l’obligatorietat dels funcionaris públics de pertànyer al seu Col·legi professional. En aquesta sentència es rebutja la competència exclusiva de les Comunitats Autònomes per regular la no obligatorietat de la col·legiació en contra de les disposicions generals estatals i de plena igualtat en tot el territori estatal.

Aquesta sentència del Tribunal Constitucional és molt clara quan estableix: “la normativa estatal no exceptúa a los empleados públicos en general de la necesidad de colegiación en el caso de que presten Servicios, sólo, para, o a través, de una Administración pública”.