Actualitat

Vés enrere

Procediment de sol·licitud de les subvencions a edificis

Imatge decorativa

Programa 3. Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici

 
 
INICI. TRÀMIT 0
 
Declaració responsable realitzada pel tècnic, mitjançant formulari en linia localitzat al Portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, i no s’haurà d’adjuntar cap document : Accés al tràmit
 
 
S’indicarà:
 
 1. Identificació (ID) del tràmit de la sol·licitud del Certificat d’Aptitud de l’IITE o el numero expedient del certificat d’aptitud.
 2. S’informarà de l’estat de l’obra (no iniciada, iniciada o finalitzada amb actuacions iniciades amb data posterior a 1 de febrer de 2020). 
 3. S’emplenaran les Dades identificatives de l’Edifici.
 4. S’emplenaran les Dades identificatives del tècnic competent.
 5. Identificació (ID) del certificat d’eficiència energètica (CEE) recollit a l’etiqueta de qualificació energètica (EE). Caldrà carregarà l’arxiu XML.
 6. Data del certificat d’eficiència energètica (CEE) de projecte de l’edifici existent, d’acord amb la normativa vigent. Es carregarà l’arxiu XML
 7. S’emplenaran i validaran les dades tècniques de l'Edifici per complir amb els requisits tècnics del programa 3.
 8. Es declara responsablement:
 • Que en fase inicial de les obres les actuacions de rehabilitació objecte de subvenció, es compleix els requisits tècnics i d’estalvi d’energia recollits a l’article 33  del Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre.
 • Que  “no es causa cap perjudici significatiu al medi ambient” (DNSH) segons el que s'estableix en l'apartat 6 de l'article 2 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.
 • Si hi ha l’existència d’elements amb amiant, indicaran a on i les accions necessàries per a la retirada controlada dels productes de construcció existents en l'immoble que continguin amiant.
 • Que el disseny de l'edifici i les tècniques de construcció proposades donen suport a la circularitat.
 • Que el disseny de les actuacions afavoreix l'eficiència en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i el reciclatge (ISO 20887).
 • Que en el projecte es preveu la preparació dels residus de construcció i demolició per la seva reutilització, reciclatge i recuperació i es preveu la reducció de la generació de residus segons el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.
 1. S’informa si hi ha obres complementàries i quines.
 2. S’informa si hi ha mesures cautelars. I si n’hi ha, quines s’han adoptat.
 3. Si les obres estan iniciades, a més dels apartats anteriors, s’informarà del seu inici.
 4. Si les obres estan finalitzades, a més dels apartats anteriors:
 • S’informarà de la seva finalització.
 • Identificació (ID) del certificat d’eficiència Energètica de l’edifici final (CEE) i l’arxiu XML. En el cas que les obres estiguin finalitzades en el moment de la sol•licitud d’ajut, el certificat d’eficiència
 • Es declara responsablement en fase final de l’execució de les obres el compliment dels requisits tècnics i d’estalvi d’energia recollits en l’article 33 del Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre.
 
El tècnic competent, lliurarà una còpia de la declaració responsable al destinatari últim, a l’administrador de finques per la seva gestió amb els col·legis d’administradors de finques i al col·legi professional tècnic, que correspongui, segons ubicació de l’edifici i titulació del tècnic competent.
 
A més lliurarà, segons els mitjans que facilitin els col•legis,  la relació de la documentació tècnica per a la seva revisió, validació i redacció de l’ informe d’avaluació i idoneïtat tècnica.
 
TRÀMIT 1
 
Informe d’avaluació i idoneïtat adminsitrativa
 
El realitzarà el col·legi professional d'administradors de finques a partir de la documentació tramesa pel representant del destinatari últim o l'agent o gestor de la rehabilitació i el tècnic competent.
Cal consultar amb l’adminsitrador de finques
 
TRÀMIT 2
 
Informe d’avaluació i idoneïtat tècnica
 
En tots els casos, tan si l’obra està no iniciada, iniciada o finalitzada, la relació de la documentació adjuntar en els col•legis professionals (OTR) és la següent:
 
 1. Projecte o memòria tècnica justificativa de l'actuació. 
 2. Reportatge fotogràfic a color de les zones afectades.
 3. El Certificat d’Eficiència Energètica de l’edifici existent (CEE) amb l’etiqueta de qualificació energètica (EE), en el seu estat actual, i el seu fitxer de càlcul en format XML.
 4. El Certificat d'Eficiència Energètica de projecte (CEE), i el seu fitxer de càlcul en format XML.
 5. El pressupost de l’oferta de l’empresa (o les empreses) que s’hagi designat per dur a terme les obres, degudament desglossat per a cada actuació amb l’estat d’amidaments i preus unitaris, els honoraris professionals i altra despesa degudament justificada. 
 6. En el cas que hi hagi més d’una actuació, caldrà aportar el document resum del cost total de l’obra de rehabilitació a realitzar. 
 7. Quan el pressupost de l’actuació de rehabilitació superi la quantia de 40.000 euros, caldrà aportar tres ofertes de diferents empreses.
 8. La llicència municipal d’obres o justificació de la seva sol•licitud en fase no iniciada les obres.
 9. En el cas dels edificis declarats bé d’interès cultural, cal aportar el document acreditatiu del tipus de qualificació, el motiu de la protecció i l’element de protecció.
En el cas d’obres iniciades, és tota la documentació relacionada en l’apartat anterior més la que s’indica a continuació:
 
 1. Comunicat d’inici d’obra de rehabilitació. RE-1168.
 2. El certificat o acta d’inici de les obres, signat pel personal tècnic competent, segons el model oficial dels col•legis professionals respectius.
 3. La llicència municipal d’obres o autoritzacions municipals, i si s’escau, les pròrrogues concedides. El permís d’obres ha d’estar vigent durant tota l’execució de les obres.
 4. Pressupost de contracte de l’empresa (o les empreses) que ha d’executar les obres, degudament signat per l’empresa i les persones beneficiàries.
En el cas d’obres finalitzades, és tota la documentació relacionada en els apartats anteriors, més la que s’indica a continuació:
 
 1. El Certificat d’Eficiència Energètica de l’edifici final (CEE), i el seu fitxer de càlcul en format XML.
 2. Si s’escau, projecte o memòria tècnica justificativa amb les modificacions introduïdes durant l’execució de l’obra.
 3. Comunicat de final d’obra i justificació de la despesa i l’Annex. Aportar factures i rebuts.
 4. En cas de projecte, el certificat de final d’obres i els annexos A i B. Aquests materials, equips i sistemes finalment executats hauran de ser coherents amb les característiques dels materials, productes i sistemes descrits en el Certificat d’Eficiència Energètica Final
 5. En el cas de les instal·lacions d’equips de generació o que permetin la utilització d’energies renovables , serà suficient amb presentar el certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons model de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) i registrat.
 6. Si s’escau, certificat de la instal·lació tèrmica, subscrit pel director de la instal·lació o instal·lador autoritzat, registrat pel òrgan competent d’acord amb el RITE. 
 7. Certificar la seguretat estructural de la instal·lació en edifici existents. 
 8. Reportatge fotogràfic a color de les obres realitzades per les actuacions descrites en el projecte o memòria tècnica.
 
El col·legi professional, a partir de la recepció de l’acusament de rebuda de la Declaració Responsable del tècnic competent, si s’escau, emetrà l’informe d’avaluació i idoneïtat tècnica a través de les dades del formulari en línia que estarà a disposició al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya. Les dades principals son:
 
 1. Identificació (ID) del tràmit de la Declaració Responsable del Tècnic Competent.
 2. Es carregaran les Dades identificatives de l’Edifici que seran validades per l’OTR.
 3. S’emplenaran les Dades identificatives del col·legi professional tècnic.
 4. S’emplenaran les Dades tècniques de l'Edifici per complir amb els requisits tècnics del programa 3, declarades pel tècnic competent en la declaració responsable i la documentació rebuda correctament.
L’informe d’avaluació i idoneïtat tècnica ha de contenir les dades degudament formalitzades, i s’adjuntarà en el tràmit la documentació tècnica que haurà validat a partir de la documentació tramesa pel seu propi col·legiat.
 
El col·legi professional, amb l’acusament de rebuda de la tramitació de l’Informe d’avaluació i idoneïtat tècnica, on s’indica el seu Identificador (ID), es procedirà a lliurar una còpia d’aquest al destinatari últim o al seu representant, per poder formalitzar la sol•licitud del tràmit de l’ajut.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.