Actualitat

Vés enrere

Publicat al BOE les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes per a la rehabilitació energèt

OBERT EL PROGRAMA D'AJUDES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS

 

Document informatiu de les ajudes vigents per al foment de l'eficiència energètica i les energies renovables

 

El passat 1 d’octubre es van publicar al BOE  les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes per a la rehabilitació energètica d'edificis d’ús habitatge i hoteler, i l’11 d'octubre la Resolució del Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, complementària de la de 25 de juny de 2013, en la que s’indica que per a la sol·licitud d'inscripció a la convocatòria del Programa d'Ajudes per a la Rehabilitació Energètica d'Edificis Existents del sector residencial, s'exigirà l'aportació de còpia del Informe d'Avaluació a què es refereix l'article 4 de la Llei 8/2013, de rehabilitació, regeneració i renovacions urbanes.

 

Les sol·licituds per a la participació al present Programa d'Ajudes per a la Rehabilitació Energètica d'Edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler) s'efectuaran conforme al formulari que estarà disponible en l'adreça d'internet del IDAE (www.idae.es).

CARGA DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITUD DE AYUDA. IDAE

Les ajudes es destinaran a actuacions integrals en edificis existents d’ús habitatge i hoteler, que afavoreixin l'estalvi energètic, la millora de l'eficiència energètica, l'aprofitament de les energies renovables, excloent-se, de manera expressa, l'obra de nova planta.

1.     Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica.

2.     Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació.

3.     Substitució d'energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.

4.     Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques.

Les actuacions objecte d'ajuda han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, almenys, 1 lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni.

Solament es consideraran elegibles les actuacions integrals sobre l'envolupant tèrmica de l'edifici i no sobre un o diversos habitatges o locals del mateix edifici.

El pressupost de les ajudes serà de 125.000.000 euros que es distribueixen entre les tipologies d'actuacions de la forma següent:

1.     Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica: 31.250.000 euros, sota la modalitat combinada de lliurament dinerari sense contraprestació i préstec reemborsable.

2.     Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació: 31.250.000 euros, sota la modalitat de préstec reemborsable.

3.     Substitució d'energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques: 31.250.000 euros, sota la modalitat de préstec reemborsable.

4.     Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques: 31.250.000 euros, sota la modalitat de préstec reemborsable.

La quantia de l'ajuda, sota la modalitat de lliurament dinerari sense contraprestació podrà ser del 30% del cost elegible de l'actuació, calculat aquest d'acord amb l'apartat sisè de la resolució. En el cas d'edificis del sector residencial d'ús habitatge la quantia tindrà un límit màxim de 3.000 €/habitatge.

El préstec reemborsable podrà ser de fins al 60% del cost elegible de l'actuació, calculat d'acord amb l'apartat sisè de la resolució. En el cas d'edificis del sector residencial d'ús habitatge la quantia tindrà un límit màxim de 6.000 €/habitatge.

Consulta de la resolució i annexes. 

Més información a IDAE