Actualitat

Vés enrere

Requeriments sobre les cèdules i la ITE

Imatge decorativa

En relació a la resolució dels requeriments tramesos des del Servei Territorial d'Habitatge de Tarragona, sobre els certificats d’habitabilitat o els informes de la inspecció tècnica d’edificis, cal tenir en compte els següents aspectes:

En relació als certificats d’habitabilitat:

Actualment, en el cas de petició telemàtica, la comunicació entre el Servei Territorial i el sol·licitant s’ha de realitzar prioritàriament a través de l'oficina virtual de tràmits a través de “la meva carpeta”.  

Dins aquest espai, i en cas de requeriment de l’oficina tramitadora, està disponible la notificació d’aquest requeriment a la pestanya “Notificacions” de l’espai del sol·licitant a la OVT.

Quan es vulgui atendre telemàticament un requeriment, realitzat a una petició feta de manera presencial, no s’utilitzarà la via indicada amb anterioritat, sinó la petició genèrica de l’OVT.

Podeu consultar una guia breu sobre el procediment a seguir.

També relacionat amb els certificats d’habitabilitat, cal que recordeu que l’apartat, 'adreça complementària', del document de certificat d’habitabilitat, serveix per completar l’adreça de l’habitatge que es certifica amb la indicació de: Urbanització; Disseminat; Grup; Edifici; Apartaments; Apartat de correus;... o similar.

Aquesta casella també pot servir per indicar alguna discrepància entre l’adreça real i l’adreça que consta en algun document com l'escriptura o la fitxa cadastral.

El text de la casella 'adreça complementària' del certificat, quedarà plasmat a la casella adreça de la cèdula. Per tant, per una millor comprensió de la cèdula és recomanable diferenciar l’adreça de l’habitatge de l’adreça complementària intercalant  uns parèntesis en el text de l’adreça complementària.

Exemple:

 

A la cèdula queda plasmat de la següent manera a la casella ADREÇA:

Carrer Major, 1 (Urbanització Solimar)


En el cas dels requeriments realitzats als informes de la inspecció tècnica d’edificis:

Donat que les modificacions requerides poden variar el contingut de l’informe tècnic presentat, cal aportar el codi del nou informe que es generi amb aquestes esmenes. La resposta haurà de ser via petició genèrica, o bé presencialment amb instancia d’aportació de documentació, fent referència al número d’expedient existent.