Actualitat

Vés enrere

S'INICIA LA TRAMITACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE COL·LEGIS I SERVEIS PROFESSIONALS

 

S'INICIA LA TRAMITACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE COL·LEGIS I SERVEIS PROFESSIONALS

Per sotmetre l'Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals a Audiència Pública es posa, a disposició de qualsevol persona interessada, el text de l'Avantprojecte i el Document d'Audiència Pública perquè es puguin cursar les observacions que es considerin convenients. Document que des del Col·legi valorarem conjuntament amb el Consejo i el Consell, en els propers dies, així com transmetre'm les vostres aportacions o comentaris a realitzar com a col·legiats d'aquest Col·legi Professional.

 

Consulta l'Avantprojecte

 

CONTINGUT DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE COL·LEGIS I SERVEIS PROFESSIONAL

  • S'estableix una llista de professions de col·legiació obligatòria i es reforcen les mesures de transparència i bon govern.
  • Les restriccions d'accés a una activitat basada en una qualificació professional només es poden establir per llei.
  • Es crea una Comissió de Reforma de les Professions per avaluar i modificar l'accés i exercici de determinades professions.

El Consell de Ministres ha decidit iniciar la tramitació de l'Avantprojecte de Llei de Col·legis i Serveis Professionals, a partir d'un informe del ministre d'Economia i Competitivitat. L'objectiu del text és impulsar la competitivitat, el creixement i la qualitat dels serveis, mitjançant l'eliminació de restriccions en diversos àmbits. Aquest és un dels compromisos recollits en el Pla Nacional de Reformes i una recomanació a Espanya dels organismes internacionals.

COL·LEGIS PROFESSIONALS

  • S'estableix una llista de professions de col·legiació obligatòria que només es pot exigir per llei estatal:
  • Professions sanitàries: metges, farmacèutics, veterinaris, odontòlegs, infermers, fisioterapeutes, òptics-optometristes i podòlegs.
  • Professions jurídiques: advocats, procuradors, graduats socials, registradors i notaris.
  • Professions tècniques: s'estableix la col·legiació obligatòria per als professionals que realitzen activitats per a les quals s'exigeixi visat (nou activitats en l'àmbit de l'edificació i l'ús d'explosius, fonamentalment).

Coexistiran col·legis de pertinença obligatòria i voluntària. Tanmateix, només la pertinença als primers serà habilitant per a l'exercici d'una professió o de certes activitats professionals. Els col·legis només podran crear-se mitjançant llei, a petició dels professionals titulats i mitjançant l'acompanyament d'una memòria justificativa, amb els motius per a la creació del col·legi, les raons que impedeixen la seva integració en un ja existent o el nombre de professionals en exercici.

Bon govern

Es reforcen els criteris de bon govern als col·legis de col·legiació obligatòria, sotmetent als òrgans directius a aquests principis i a un règim específic d'incompatibilitats. Es reforça la independència col·legial en determinar la incompatibilitat d'ostentar el càrrec de president, degà, membre de la junta de govern, o directiu, amb obstentar càrrec polític electe (de l'Estat, comunitats autònomes, províncies o altres entitats locals) o titular d'un òrgan directiu en qualsevol administració pública. Tampoc poden compatibilitzar aquests càrrecs als col·legis amb altres llocs directius en partits polítics, sindicats o organitzacions empresarials o en entitats d'assegurança o mutualitats de previsió social. A més, els familiars directes dels càrrecs directius d'una corporació col·legial no podran ser contractats laboralment o mercantilment per la mateixa.

Es millora l'exercici de la potestat disciplinària dels col·legis establint que el codi deontològic de cada organització col·legial sigui únic a tot el territori nacional i exigint òrgans deontològics o disciplinaris independents dels òrgans de govern col·legial.

Es clarifica el règim econòmic dels col·legis, així com la quota col·legial, havent separar els serveis obligatoris dels voluntaris. Els col·legis de pertinença obligatòria hauran d'oferir un règim de quotes obligatòries bonificat per als professionals en atur.

Remuneracions

S'estableix un règim general de remuneració dels càrrecs directius dels col·legis obligatoris. Amb caràcter general, no tindran dret a remuneració encara que amb l'excepció que exerceixin el càrrec de dedicació en exclusiva. Aquesta remuneració haurà de figurar de forma detallada en els pressupostos i ha de ser aprovada per una majoria igual a la que tingui cada col·legi per a l'aprovació dels comptes.

Així mateix, els de col·legiació obligatòria hauran d'oferir un sistema de certificació de professionals per així mitigar els problemes d'informació asimètrica entre els professionals i els consumidors. És a dir, es convertiran en entitats de certificació de professionals acreditades per l'ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) per garantir la seva independència.

Transparència

Es reforça la transparència mitjançant la presentació i publicitat de comptes dels col·legis. A més, com a garantia d'un major control comptable, es recull l'obligatorietat d'auditoria per als col·legis de pertinença obligatòria. S'exigirà que la informació sobre els col·legiats i sobre totes i cadascuna de les quotes del col·legi sigui accessible al públic en format telemàtic, sense que sigui necessari sol·licitar.

Es reforça el funcionament democràtic dels consells generals, en establir que en la participació dels col·legis en l'elecció dels seus òrgans directius es tindrà en compte el nombre de col·legiats de cada un d'ells.

SERVEIS PROFESSIONALS

S'estableixen les condicions comunes que regiran en l'accés o exercici de les diferents professions, sota el principi general del lliure accés i exercici. Les restriccions d'accés a una activitat, basades en una qualificació professional només poden exigir per llei (estatal o autonòmica) sempre que sigui necessari per motius d'interès general, proporcionat i no discriminatori. Quan la qualificació requerida sigui un títol universitari o de formació professional superior, ha de contemplar-se en llei estatal.

S'estableix una llista de normes que mantenen la seva vigència pel que fa a les reserves d'activitat i/o condicions d'accés. Entre elles s'inclouen totes les que regulen atribucions en l'àmbit d'enginyeria i edificació, sanitàries, transport i educació, entre d'altres (al voltant de 120). Les normes no incloses en la llista quedaran automàticament derogades pel que fa a aquesta matèria.

Comissió de Reforma de les Professions

Es proposa crear una Comissió de Reforma de les Professions que analitzarà els requisits d'accés i l'exercici professional i, si escau, farà les propostes de modificació que consideri i per a això podrà consultar al sector de què es tracti. La Comissió estarà coordinada pel Ministeri d'Economia i formaran part el Ministeri d'Educació, l'Agència Nacional de l'Avaluació de la Qualitat i Acreditació i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Aquesta Comissió informarà sobre qualsevol canvi normatiu que incideixi en els requisits d'accés i exercici de les professions i de les reserves d'activitat. També podrà realitzar d'ofici una avaluació de les restriccions d'accés i d'exercici existents a l'entrada en vigor d'aquesta Llei. En aquest cas, també formarà part de la Comissió el ministeri que correspongui per raó de la seva competència en la professió analitzada.

Dins de la Comissió es crearà un grup de treball que elaborarà una proposta sobre atribucions professionals en l'enginyeria i l'edificació d'acord amb aquesta llei. Presidit pel Ministeri de Foment, podrà comptar amb la participació de les professions.

 

 

 

Des del Col·legi valorarem conjuntament amb el Consejo i el Consell, en els propers dies, així com transmetre'm les vostres aportacions o comentaris a realitzar com a col·legiats d'aquest Col·legi Professional.